A Systematic Review of Interventions to Follow-Up Test Results Pending at Discharge

Darragh, Patrick ; Bodley, T. ; Orchanian-Cheff, A. ; Shojania, K. ; Kwan, J. ; Cram, P.
תאריך פרסום: 
מאי 2018
מקור: 
Journal of General Internal Medicine, 2018, Vol.33(5), pp.750-758

להלן תרגום התקציר (אבסטרקט):

רקע

לעיתים קרובות, מטופלים משתחררים מביה"ח לפני שהתקבלו כל תוצאות הבדיקות. כ -  30% - 40% מהבדיקות עדיין תלויות ועומדות במהלך השחרור (להלן: הבדיקות), ותוצאותיהן עשויות להיות בעלות פוטנציאל לפעולה שיחייב שינוי בתוכנית הטיפול; אך אלה אינן מגיעות לידיעת הרופאים המטפלים. איחור במעקב אחר בדיקות אלה יכול לגרום נזק למטופל.

אנו ביקשנו לעשות סינתזה של הספרות הקיימת על התערבויות, שמטרתן שיפור בניהול הבדיקות הללו. ההתערבויות כללו הגדלת התיעוד של הבדיקות, הגדלת המודעות של הרופאים כאשר תוצאותיהן מתקבלות אחרי השחרור, צמצום אירועים בלתי רצויים הקשורים בהחמצתן והגדלת שביעות הרצון של הרופאים מניהולן.

שיטות

חיפשנו במספר מאגרים פרסומים מ-1 בינואר 2000 עד 10 בנובמבר 2016 (Medline, EMBASE, CINAHL, Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Database of Controlled Clinical Trials and Medline). חיפשנו מחקרים מסוגים שונים על התערבויות כדי לשפר מעקב אחרי הבדיקות, עבור מטופלים בוגרים שהשתחררו מבתי"ח לאחר טיפול אקוטי או ממלר"ד. חילצנו מכל מחקר את המאפיינים של ההתערבות ואת השפעתם על ניהול הבדיקות.

ממצאים

תשעה מחקרים נמצאו מתאימים. שישה בדקו טפסי שחרור אלקטרוניים, שהיה בהם שדה יעודי לתיעוד הבדיקות. מתוכם שלושה דווחו על שיפור משמעותי, בעקבות ההתערבות, בתיעוד הבדיקות בסיכומי המחלה בעת השחרור.

מחקר אחד דיווח, שנמצא קשר בין עריכת ביקורת לסיכומי המחלה ומתן משוב לרופאים לבין שיפור בתיעוד הבדיקות בסיכומי המחלה.

שני מחקרים מצאו, שהתראה בדוא"ל כאשר נסתיימו הבדיקות שיפרה את מודעות הרופאים לתוצאות הבדיקות ואת התיעוד של פעולות המעקב.

מבין ארבעה מחקרים, שהעריכו תחלואה של מטופלים, שניים הראו השפעה חיובית, אך הם לא מדדו באופן ספציפי את ההשפעה של ההתערבויות על ירידה בנזק למטופלים כתוצאה מאיחור במעקב אחר הבדיקות.

שלושה מחקרים דיווחו על עמדות של רופאים כלפי ההתערבויות, ובתוכם שניים דווחו על שיפור בשביעות הרצון של הרופאים מניהול הבדיקות כתוצאה מהטמעת טופס שחרור משופר ושיטה שבה מציינים כאשר מסתיימות הבדיקות.

דיון

טפסי סיכומי מחלה, התערבויות להכשרת רופאים משחררים והתראות בדוא"ל כאשר הבדיקות מסתיימות מבטיחים שיפור בניהול הבדיקות. בהנתן המורכבות של התהליך הנדרש למעקב אחר הבדיקות, נדרשת הערכה קפדנית של התערבויות מרובות-ממדים (כגון שיפור בתיעוד הבדיקות עם השחרור יחד עם התראות בדוא"ל כאשר התוצאות הופכות זמינות).

 

לנוחתכם לינק לפרסום און ליין