The surgical ward round checklist: improving patient safety and clinical documentation - רשימת בקרה לסבב במחלקה כירורגית: שיפור בטיחות המטופל ותיעוד קליני

Nitya Krishnamohan, Ishaan Maitra, Vinutha D Shetty
תאריך פרסום: 
16 ספטמבר 2019
מקור: 
J Multidiscip Healthc. 2019; 12: 789–794

הקדמה

סבב יומי במחלקה כירורגית הוא תהליך מורכב. מעריכים בו רשימה של משתנים, ובעקבות ההערכה קובעים תוכנית טיפול ליממה הבאה. את כל אלה יש גם לתעד בתיק המטופל וליידע את המטופל ואת הצוות המטופל.

הפרמטרים שיש להעריך במהלך הסבב:

-           הסתכלות על המטופל (נשימה, סטורציה של חמצן, חום גוף, לחץ דם, דופק)

-           מאזן נוזלים

-           תוצאות בדיקת דם

-           בדיקות רדיולוגיה, פתולוגיה ומיקרוביולוגיה

-           תרופות רגילות, תרופות בנוזלים לוריד, אנלגטיקה

-           סיכוני פקקת ורידים וטיפול בה

-           אנטיביוטיקה

-           תזונה

-           משקל

-           רמת גלוקוזה בדם

-           הערכת מועד השחרור

(במאמר מוצגת טבלה מפורטת של המשתנים בכל אחד מהפרמטרים)

בדרך כלל הסבב נמשך מספר שעות. קלינאי בכיר מנהל את הסבב ונותן את ההנחיות וקלינאי זוטר מתעד. לעיתים קרובות יש גם הסחות דעת של הקלינאי הבכיר, המלוות בסיכון של החמצת הערכה של משתנים אחדים; ובמקרים שבהם הערכת מצבו של המטופל שלמה, יש סיכון שהנקודות העיקריות בהערכה יקבלו פירוש מוטעה בתיעוד.

לעומת זאת, שימוש ברשימות בקרה יוצר סטנדרטיזציה, ממזער טעויות הקשורות בגורם האנושי ומחזק את התקשורת בקרב הצוות. הדוגמה הטיפוסית היא ההצלחה של רשימת הבקרה לניתוח בטוח, שיצר ארגון הבריאות העולמי.

מחקרים קודמים מראים, שרשימות בקרה שפותחו עבור סבב במחלקה כירורגית ייעלו את הסבב ושיפרו ניהול של סיבוכים בתר-ניתוחיים, תיעוד, תקשורת ותוצאות קליניות, ובסך הכל שיפרו את בטיחות המטופל.

המחקר הנוכחי יצר והטמיע רשימת בקרה לסבב יומי במחלקה לכירורגיה כללית (שכוללת ניתוחים אורולוגים וניתוחים של כלי דם), בבי"ח אוניברסיטאי ששייך למערכת הבריאות הציבורית באנגליה.

 

שיטת המחקר

1. סקירה רטרוספקטיבית של 72 תיעודים בין אפריל 2015 לינואר 2016, לפני ההטמעה של רשימת הבקרה. בסקירה נבדקו 6 פרמטרים שהחוקרים כללו ברשימת הבקרה שהם יצרו. התיעודים נבחרו באקראי, והסקירה נעשתה בהכוונת סטנדרטים לסבב מחלקתי שהתקבלו מהקולג' המלכותי לרפואה ומהקולג' המלכותי לסיעוד.

2. רשימת הבקרה לסבב במחלקה כירורגית, שהחוקרים בנו, נשענה על התפיסה של רשימת הבקרה שיצר ארגון הבריאות העולמי לבטיחות המטופל. היא כללה 6 פרמטרים מתוך הרשימה שלעיל, שהחוקרים זיהוי כפרמטרים שמחמיצים לעיתים קרובות במהלך סבב במחלקה כירורגית, או שסוקרים רק חלקית. מדבקה בצבע צהוב של הפרמטרים, בגודל התוויות לזיהוי המטופל, הוכנסה במהלך הסבב המחלקתי לתוך הגליון הקליני. הסימון בתוכה הושלם בסיום ההערכה, הסקירה והתיעוד של כל אחד מהפרמטרים. ניתנה הדרכה מראש על רשימת הבקרה לצוות הסיעודי ולרופאים הזוטרים.

3.  נבדקו 61 תיעודים, שנעשו תוך כדי שימוש ברשימת הבקרה בין ינואר לאוגוסט 2016 ושנבחרו באקראי.

4.  נעשתה בדיקה נוספת לאחר 3 חודשים.

 

ממצאים

1. לפני ההטמעה של רשימת הבקרה - התיעוד הכולל של 6 הפרמטרים היה רק 26% בקבוצה שנבדקה, והערכת מאזן הנוזלים תועדה רק ב-8%.

2. לאחר ההטמעה של רשימת הבקרה - התיעוד הכולל השתפר ל-79%, התיעוד של מאזן הנוזלים השתפר ל-76% והתצפית במטופל השתפרה ל-87%.

התיעוד לפני ואחרי בכל 6 הפרמטרים מצויים בטבלה במאמר.

3. בבדיקה הנוספת לאחר 3 חודשים - השיפור נשמר. התיעוד הכולל היה 72%.

4. נמצא שינוי בהיקף האירועים החריגים, הקשורים בפרמטרים שברשימת הבקרה:

 

דיון ומסקנות

1. בהשוואה לסוגים אחרים של רשימות בקרה, שמוכרים מהספרות המחקרית, יש יתרונות בשימוש ברשימת בקרה בצורת מדבקה. היא מכוונת את הקלינאי להתייחס להיבטים הללו של הטיפול, שהוא עלול להחמיץ אלמלא המדבקה.

2. בהשוואה לשימושים אחרים במדבקות, שמוכרים מהספרות המחקרית, יש יתרונות למדבקה הנוכחית. בגלל הגודל שלה, שזהה לגודל התוויות לזיהוי המטופל, קל להוסיף אותה לתוך ההערות הקליניות בתיעוד של הסבב. בנוסף, הצבע הצהוב מבליט אותה, היא תמציתית וקלה לשימוש, ולכן מעודדת את השימוש בה בסביבת עבודה עתירת עומס. השימוש בה כחלק מהתיעוד מסייע גם במקרים של תביעות משפטיות.

3. רשימת הבקרה מסייעת למנוע החמצה או הערכה חלקית של 6 הפרמטרים שכלולים בה. החוקרים מציינים, שרשימת הפרמטרים ברשימה עשויה להשתנות בהתאם לדרישות של ההתמחויות השונות. בכל מקרה, עליה לכלול פרמטרים שבדרך כלל מחמיצים בסבב. בכך הרשימה משמשת גם כלי להכשרת הצוות הזוטר כיצד להעריך את מצב המטופלים.

בנוסף, אם רוצים לשנות את תוכן הרשימה, אז כאשר קובעים את מספר הפרמטרים יש לקחת בחשבון את גודל המדבקה יחסית לגודל הגליון הקליני.

4. שיטה זו, של רשימת בקרה בצורת מדבקה תמציתית, מוכיחה את עצמה כמועילה גם לאחר זמן ממועד הטמעתה במהלך הסבב.

5. יתכן שהירידה באירועים חריגים מדווחים קשורה רק בעקיפין להשפעת השימוש ברשימת הבקרה. כנראה השימוש ברשימת הבקרה, להכוונת תשומת הלב לפרמטרים שלרוב מחמיצים בסבב, תורם לתרבות של שיפור בבטיחות המטופל. עם זאת, יש מגבלה בניתוח הממצאים. המחקר לא בדק האם מקרים של פקקת ורידים נגרמו מהעדר הנחיה לטיפול מניעתי או מביצוע ההנחיה.

6. החוקרים לא בדקו את השפעת השימוש ברשימת הבקרה על איכות התיעוד, ואת השפעת השיפור בתיעוד על התוצאות למטופל במחלקה (כגון משך השהייה, תחלואה ותמותה). עם זאת, מחקר אחר הראה, שהתמקדות בהיבטים מהותיים של הטיפול (כגון אנטיביוטיקה, הסתכלות במטופל והנחיות הקשורות לפקקת ורידים) תורמת לשיפור בתוצאות הקליניות במהלך האשפוז ולשחרור במועד.

7. ההדרכה שניתנה לצוות, כיצד להשתמש ברשימת הבקרה ומה התועלת שלה, מנעה את הסיכונים לתיעוד כפול, לתחושה של בזבוז זמן בשימוש ברשימה ולתקשורת לקויה בקרב הצוות אודות מטרת הרשימה ומועד השימוש בה. המנהיגות הרפואית והסיעודית במחלקה הבטיחה שימוש בר קיימא ברשימה, והובלתה את המהלך הייתה חיונית להצלחת הטמעתו.