Photographs in the Electronic Health Record With Wrong-Patient Order Entry Errors- קשר בין הצגת תמונה של המטופל ברשומה הממוחשבת לבין ירידה בטעויות בזיהוי מטופלים במהלך הכנסת פקודה

Salmasian H, Blanchfield BB, Joyce K, et al
תאריך פרסום: 
11/11/2020
מקור: 
JAMA Netw Open

 

חשיבות

טעויות בזיהוי מטופל תוך כדי הכנסת פקודה (Order Entry) הן בעלות פוטנציאל גבוה לגרימת נזק. הטעויות הללו נפוצות במיוחד במקרים של רצפי פעולות מורכבים, שמלווים גם בהפרעות ובריבוי-משימות, כגון במלר"ד. מחקר קודם מראה שפתרונות מעכבים, כגון אימות ממוחשב של זהות המטופל באמצעות טפסים או התראות, עשויים לצמצם את סוגי הטעויות הללו, אך הם צורכים זמן וגורמים לעייפות-התראות.  

 

מטרה

להעריך האם הצגה של תמונת המטופל בבאנר של הרשומה, שאינה מעכבת את רצף הפעולות, קשורה בירידה בשיעור הטעויות בזיהוי המטופל במהלך הכנסת פקודה.

 

תכנון, מסגרת ומשתתפים

מחקר עוקבה, שניתח נתונים שנאספו כחלק מהטיפול במטופלים שביקרו במלר"ד, בבי"ח אקדמי עירוני שלישוני גדול בבוסטון, מסצ'וסטס, בין 1 ביולי 2017 ל-31 ביוני 2019.

 

חשיפות

במהלך יוזמה לשיפור איכות, צוות המלר"ד עודד מטופלים להצטלם תוך כדי הסבר ההשפעה הצפויה על הבטיחות.

 

מדדים ותוצאות עיקריים

במלר"ד - מדידה של שיעור הטעויות בזיהוי מטופלים במהלך הכנסת פקודה (במתודה של ביטול פקודה והכנסת פקודה חדשה - retract and reorder), עבור הכנסת פקודות ברשומה שמציגה את תמונת המטופל בבאנר, בהשוואה לשיעור הטעויות בזיהוי מטופלים ללא הצגת תמונה; ניתוח משני כלל פקודות שמצויות בכל סביבת טיפול.

 

ממצאים

ניתנו בסה"כ 2,558,746 פקודות עבור 71,851 מטופלים (גיל [סטית תקן] ממוצע 49.2 [19.1]; 42,667 נשים (59.45%); 55,109 גברים (76.75) לא-היספנים). הסיכון לטעות בזיהוי מטופל היה נמוך במידה משמעותית כאשר הוצגה תמונת המטופל ברשומה (odds ratio, 0.72; 95% CI, 0.57-0.89). אחרי התאמת הסיכון לגורמים פוטנציאליים לבלבול, תוך כדי שימוש ברגרסיה לוגיסטית מרובת משתנים, גודל האפקט נשאר דומה במהותו (odds ratio, 0.57; 95%CI, 0.52-0.61). הסיכון לטעות היה נמוך באופן מובהק בקרב מטופלים עם רמות גבוהות יותר של אקוטיות ובקרב מטופלים שתיעוד הגזע שלהם היה "לבן".

 

מסקנות ורלבנטיות

מחקר העוקבה הזה מלמד, שהצגת תמונות של מטופלים ברשומות הממוחשבות משמשת כתומכת-החלטה, להגדלת הזיהוי של המטופל ולצמצום טעויות בזיהוי המטופל במהלך הכנסת פקודות. בו בזמן, הצגת התמונה אינה מעכבת את רצף הפעולות ויש בה סיכון מינימלי לעייפות- התראות. הטמעה של תוכנית כזו במלר"ד כרוכה בהשקעה כספית נמוכה ודורשת מעורבות הולמת של המטופלים ושל הצוות.

 

למאמר לחצו כאן