Patient Access to Electronic Health Records During Hospitalization - מתן גישה למטופלים לרשומות האלקטרוניות שלהם במהלך אשפוז

Jonathan Michael Pell, MD; Mary Mancuso, MA; Shelly Limon, BSN, MS, CNRN; Kathy Oman, RN, PhD; Chen-Tan Lin, MD
תאריך פרסום: 
09/03/2015
מקור: 
JAMA Intern Med. Published online March 09, 2015. doi:10.1001/jamainternmed.2015.121

רקע

בשנת 2001 פרסם ה- Institute of Medicine מאמר, שבו המליץ לשפר את המעורבות של מטופלים בטיפול בהם  על ידי יצירת טיפול רצוף, הפיכת המטופלים למקור השליטה בטיפול בהם ויצירת שקיפות מול המטופלים ומשפחותיהם.

כמו כן מחקרים מראים, שמתן אפשרות למטופלים במרפאות חוץ לגשת ישירות למידע הרפואי עליהם מסייע למטפלים למצוא טעויות ולשפר את שביעות הרצון של מטופליהם, אך ההשלכות של נגישות כזו טרם נבחנה היטב בנסיבות של אשפוז.

על רקע זה, החוקרים מתארים ב"מכתב מחקר" את המחקר שהם ביצעו, ביחידה רפואית בתוך בי"ח כללי של אוניברסיטת קולורדו בארצות הברית, שבו בחנו את חוויות המטופלים והמטפלים כאשר ניתנה למטופלים גישה מיידית, בזמן אמת, לתוצאות של בדיקות ולמידע רפואי אלקטרוני אחר, דרך פורטל של מטופלים.

היחידה הרפואית כוללת 412 מיטות. השתתפו במחקר 30 מצוותי רפואה, 16 מצוותי הסיעוד ו-50 מטופלים. הנתונים נאספו בין 1 באוקטובר 2012 ל-31 במרץ 2013.

שיטת המחקר

1. המטופלים קיבלו טאבלטים אישיים, שאיפשרו להם להכנס לחלק מהרשומה האלקטרונית, כולל תוכנית התרופות ותוצאות בדיקות ("ההתערבות").

2. משתתפי המחקר מילאו שאלונים לפני ואחרי ההתערבות. השאלונים העריכו את תחומי העומס של המטפלים, את החרדות של המטופלים, היבטים בהעצמת    המטופלים, טעויות שנתגלו ותוכנית השחרור מאשפוז.

ממצאים עיקריים

1. 79% מהמטפלים שענו על השאלונים הביעו חשש בשאלון המקדים, שמתן גישה מיידית למטופלים לתוצאות של בדיקות יגביר את עומס העבודה שלהם. בשאלון שמילאו אחרי ההתערבות החשש ירד.

2. 86% מהרופאים ו-93% מהאחיות הביעו חשש בשאלון המקדים, שראיית תוצאות הבדיקות תגרום למטופלים חרדות. המטופלים הביעו פחות את החשש הזה. החשש ירד אחרי ההתערבות בקרב כל משתתפי המחקר.

3. בשני השאלונים נמצא, שרוב המטופלים היו בעד כל מה שקשור בהעצמתם (כגון הבנת מצבם הרפואי, ביצוע המלצות המטפלים).

4. בשאלון המקדים, המטפלים משתי הקבוצות היו יותר אופטימיים מאשר המטופלים, שמתן גישה למטופלים לרשימת התרופות שלהם תסייע להם למצוא טעויות. האופטימיות ירדה במידה משמעותית בכל שלוש הקבוצות אחרי ההתערבות.

5. בשאלון המקדים, 67% מהמטופלים ציינו שהם עשויים להבין טוב יותר עם השחרור מאשפוז. אחרי ההתערבות ירד מספרם משמעותית, ל-43%.

מסקנות עיקריות

1. החששות שההתערבות תביא לעלייה בעומס העבודה של המטפלים, ולעלייה בחרדות בקרב המטופלים, התבררו כחששות שווא.

2. כפי שנמצא במחקר דומה עבור מטופלים במרפאות חוץ, המטופלים ענו יותר תשובות חיוביות על שאלות הקשורות בהעצמתם אחרי שקיבלו גישה לרשומות האלקטרוניות.

3. למרות התחושה הזו של יותר העצמה, התקווה שהמטופלים ימצאו טעויות במתן תרופות או ידעו מתי הם ישוחררו מאשפוז - לא נתממשה.

המלצה עיקרית

על רקע ההמלצה הפדרלית לאפשר למטופלים גישה לתוצאות האשפוז בתוך 36 שעות מרגע שחרורם, החוקרים מאמינים שדרישה זו עדיין מחמיצה את ההזדמנות להגדיל את מעורבות המטופלים באמצעות הגדלת השקיפות. הם ממליצים ליצור מדיניות שבה מטופלים מאושפזים יוכלו לגשת לרשומות האלקטרוניות שלהם בזמן אמת.