Nurse workarounds in the electronic health record: An integrative review- מעקפים של אחיות ברשומות הממוחשבות: סקירה אינטגרטיבית

Dan Fraczkowski, Jeffrey Matson, Karen Dunn Lopez
תאריך פרסום: 
11 יולי 2020
מקור: 
Journal of the American Medical Informatics Association

 

מטרה

המחקר שאף לעשות סינתזה של פרסומים על השימוש של אחים ואחיות, שעוסקים בטיפול ישיר, במעקפים הקשורים ברשומות האלקטרוניות.

 

חומרים ומתודה

ערכנו סקירה אינטגרטיבית של מחקרים איכותניים וכמותיים, שעברו ביקורת עמיתים, דרך חיפוש מובנה במספר מאגרים: Academic Search Complete, EBSCO Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Embase, Engineering Village, Ovid Medline, Scopus, and Web of Science. יישמנו באופן שיטתי כללי ניפוי בשלבים לפי כותרת, תקציר וטקסט מלא, ומהפרסומים שענו על הקריטריונים להכללה חילצנו ועשינו סינתזה של שיטות המחקר, מיון מעקפים וסיבות מסתברות.

 

ממצאים

מחקרנו הניב 5221 תוצאות. אחרי סילוק כפילויות וישום כללי הניפוי, 33 פרסומים ענו על הקריטריונים להכללה. 22 מאמרים השתמשו בגישות איכותניות, 10 בגישות מעורבות ו-1 בגישה כמותית. בעוד שחוקרים עשויים למיין מעקפים בדרכים שונות, באופן כללי הם מתאימים ל 1 מ-3 קטגוריות רחבות: השמטה של שלבים בתהליך, ביצוע צעדים מחוץ לרצף וביצוע צעדי תהליך ללא סמכות. כל מחקר זיהה סיבות מסתברות, שכללו גורמים הקשורים בטכנולוגיה, במשימה, בארגון, במטופל, בסביבה וביכולת השימוש.

 

מסקנות

לימוד מקיף של מעקפי אחים ואחיות בטיפול אקוטי מדגיש את הפער שקיים במחקר על טיפול אמבולטורי. למרות עשורים של התפתחות הרשומה האלקטרונית, שימוש ירוד נותר בעיה עיקרית עבור אחים ואחיות ועבור חברים אחרים בצוות המטפל. השימוש הנרחב במעקפים מצד הקבוצה המטפלת הגדולה ביותר חותר תחת איכות הטיפול בכל רמה של מערכת הבריאות. נדרש מחקר כדי לברר את הפער בהבנתנו וכדי לזהות דרכים לצמצם התנהגויות של מעקפים.

 

למאמר לחצו כאן