Implementation of surgical debriefing programs in large health systems: an exploratory qualitative analysis

Mary E. Brindle, Natalie Henrich, Andrew Foster, Stanley Marks, Michael Rose, Robert Welsh and William Berry
תאריך פרסום: 
27/03/2018
מקור: 
BMC Health Services Research BMC series

הטמעה של תוכניות "debrief " בכירורגיה במערכות בריאות גדולות: ניתוח איכותני

עיקרי תמצית מחקר אקדמי

רקע

נקודות המוצא של החוקרים הקנדיים הן רשימת הבקרה שפיתח ארגון הבריאות העולמי לניתוח בטוח,  ומחקרים מהתקופה האחרונה שמראים שהשינוי בעקבות הטמעתה נמוך מהמצופה במערכות בריאות גדולות (כמו זו של אונטריו בקנדה). מתברר, שבחדרי ניתוח רבים, הצוות אינו משלים את השימוש ברשימת הבקרה, ומתעלם משלב ה- "debrief "(השלב האחרון בתהליך ה "sign out") המצוי ברשימות הבקרה שלהם.

לעומת זאת, יש מוסדות בריאות בודדים, שמהווים דוגמה מיטבית להטמעה של רשימת הבקרה, ובהם מתמקד המחקר.

מאפייני המחקר

מחקר איכותני, שכלל ראיונות חצי-מובנים עם ארבעה מנהלים בכירים במחלקות כירורגיות, בארבעה מרכזים רפואיים גדולים בעלי מאפיינים שונים (רובם כוללים מספר בתי חולים ומאות מנתחים), שמצויים במדינות שונות בארה"ב. המרואיינים פיתחו פרוטוקול "debrief": תוכנית מקיפה לשיפור מערכתי של בטיחות המטופל בניתוח ושל איכות הטיפול, וכפועל יוצא של יעילות התפקוד של חדרי הניתוח. מתוכם בשלושה מוסדות התוכניות הצליחו, ובמוסד אחד התוכנית נכשלה.

מטרת המחקר הייתה זיהוי דרכים אפקטיביות להטמעת התוכניות, תפקיד ההנהגה, מחסומים וגורמים מקלים,  שמהווים אבני נגף או הזדמנויות להנהגה שרוצה להשיג שיפור מערכתי ולחזק את התפקיד של ה- "debrief" בסיום תהליך ה- "sign out".

עיקרי ממצאי המחקר

החוקרים קבעו, כי הערך של תוכניות ה-  "debrief " שמוסדו על ידי ארבעת המרכזים הכירורגיים ברחבי ארצות הברית עצום. אפילו במקום בו נכשלה התכנית, נותרה מחויבות חזקה מצד ההנהלה להקים מחדש את התוכנית.
שבריריותן של תוכניות אלו מדגיש את חשיבותה המכרעת של הנהלה מעורבת, משוב משמעותי ותיעדוף של תקשורת בתוך מערכת שרוצה לשפר כל הזמן.

המאמר כולל טבלאות השוואתיות מפורטות של ציטוטי המרואיינים, ממויינים לגורמים להצלחת ההטמעה של תוכניות ה- " debrief " בשלושה מתוך ארבעת בתי החולים שנבדקו.