How can patient-held lists of medication enhance patient safety? A mixed-methods study with a focus on user experience- כיצד רשימות תרופות שבידי המטופל מגדילות את בטיחות המטופל ?

Garfield S, Furniss D, Husson F, et al
תאריך פרסום: 
16 ינואר 2020
מקור: 
BMJ Quality & Safety

 

רקע

לעיתים קרובות מטופלים נושאים עימם רשימות של תרופות כדי לצמצם אבדן מידע בסביבות הטיפול. מטרתנו הייתה לזהות מנגנונים שבאמצעותם ניתן להשתמש ברשימות הללו כדי לתמוך בבטיחות, מאפיינים תומכים עיקריים, מחסומים לשימוש בהן וגורמים שמאפשרים את שימושן.

 

מתודות

בנינו שיטות מעורבות, שהיו מורכבות משתי קבוצות מיקוד עם מטופלים ומטפלים, מ-16 ראיונות חצי מובנים עם אנשי ונשות מקצוע, מ-60 ראיונות חצי מובנים עם אנשים שנשאו עימם רשימות תרופות, מניתוח כמותני של הכלים הזמינים למטופלים לרישום התרופות שלהם ומבדיקה של יכולת השימוש בארבעה כלים.  

עשינו טריאנגולציה של הממצאים תוך שימוש בניתוח תימאטי. השתמשנו בחשיבה מבוזרת (Distributed cognition) לדגמי עבודת צוות כדי ליצור רגישות למושגים.

 

ממצאים

זיהינו טווח רחב של מנגנונים לשיפור בטיחות בתרופות באמצעות החזקת רשימות של תרופות. אלה כללו שיפור של הדיוק בהתאמה בין תרופות, שאיפשר זיהוי פוטנציאל לאינטראקציות בין תרופות ופעל כעזר זכרון למטופלים במהלך פגישות, ליכולתם לבדוק אם יש טעויות בתרופותיהם ולתזכורת לקחת את התרופות ולדאוג לחידושן. כלים שונים לתיעוד תרופות ענו על צרכים שונים. מ-103 הכלים שנבדקו, אף לא כלי אחד ענה על צרכי הליבה של כל המשתמשים. מחסום עיקרי לשימוש היה העדר מודעות בקרב מטופלים ומטפלים לאפשרות שמערכות מידע רפואי מקוטעות. גורם מאפשר עיקרי היה עידוד מאנשי ונשות המקצוע.

 

מסקנה

הממצאים שלנו מלמדים, שמטופלים ואנשי ונשות המקצוע תופסים את הרעיון של רשימת תרופות בידי המטופל כבעל מגוון רחב של תועלת. נדרשות התערבויות כדי להעלות את המודעות לתפקיד הפוטנציאלי של רשימות כאלה בהגדלה של בטיחות המטופל. התערבויות כאלה יעצימו מטופלים ומטפלים לזהות את השיטה המתאימה ביותר עבורם מתוך טווח אפשרויות, כדי שיימנעו מגישה של "גודל אחד לכולם".

 

המאמר כולל מספר טבלאות, כולל טבלה שמרכזת את המנגנונים הפוטנציאליים שבאמצעותם רשימות שבידי המטופל עשויות להגדיל בטיחות.

 

למאמר לחצו כאן