Do bedside whiteboards enhance communication in hospitals? An exploratory multimethod study of patient and nurse perspectives- שימוש בלוח המחיק שליד מיטת המטופל כדי להגדיל תקשורת

Goyal A, Glanzman H, Quinn M, et al
תאריך פרסום: 
1 ינואר 2020
מקור: 
BMJ Quality & Safety

 

מטרה

מטרת המחקר להבין את הגישות של מטופלים ושל עובדי סיעוד על יכולת השימוש, העיצוב, התוכן, הגורמים המעכבים והגורמים המאפשרים של שימוש בלוח מחיק של ביה"ח בחדרי המטופלים.

 

מתודה

מחקר מרובה-מתודות.

 

מיקום

יחידות רפואיות - ניתוחיות לבוגרים לטיפול רביעוני במרכז אקדמי.

 

משתתפים

438 מטופלים בוגרים, שהתקבלו ליחידות אשפוז, השתתפות בסקרים ליד מיטתם, יחד עם שתי קבוצות מיקוד, שכללו בסך הכל 13 אחים ואחיות, שבאחריותם עדכון הלוחות המחיקים וניהולם.

 

ממצאים

רוב המשיבים (55%) היו גברים, בגיל ≥51  (69%), שהתקבלו לאשפוז בביה"ח ≤4 פעמים ב-12 החודשים האחרונים (90%). מעל 95% מהמטופלים מצאו תועלת בלוח המחיק ו-92% קראו את המידע שעליו לעיתים קרובות. מטופלים ציינו, שאחים ואחיות השתמשו יותר מרופאים ורופאות בלוח המחיק ( 93% vs 9.4%, p<0.001בהתאמה). מטופלים ציינו גם שהשם של חברי הצוות (95%), תאריך הכתיבה (87%), ההליכים/הבדיקות הבאים (80%) ומטרות הטיפול (63%) היו המידע השימושי ביותר. בעוד 60% מהמטופלים היו מודעים לאפשרות להשתמש בלוח המחיק לשאלות/הערות למטפלים, הייתה סבירות גבוהה יותר משמעותית שאלה עם ≥5 קבלות לאשפוז ב-12 החודשים האחרונים יהיו מודעים להיבט הזה (p<0.001). בקבוצות המיקוד, אחים ואחיות דיווחו שהם ניהלו את תוכן הלוחות וציינו כמחסומים העדר נגישות למידע קליני ושימוש מוגבל של רופאים ורופאות. הם הציעו ליצור תוכנית לימודים (קוריקולום), שתכוון מטופלים ללוחות המחיקים בעת הקבלה לאשפוז, ותוכניות הכשרה לרופאים ולרופאות כדי להגדיל את השימוש בלוחות.

 

מסקנה

לוחות מחיקים ליד המיטה נפוצים במידה רבה בבתי"ח. הסבר למטופלים ולמשפחותיהם על  מטרת הלוחות, עידוד שימוש יומיומי במדיום הזה ומעורבות אח/ות-רופא/ה סביב הכלי הזה עשויים להקל על תקשורת ועל שיתוף במידע.

 

למאמר לחצו כאן