תקנות בריאות העם (הודעה על פטירות ואירועים מיוחדים) - 1980