מסקנות הועדה ליישום המלצות השימושים המשניים במידע בריאות

תאריך פרסום: 
28/01/2018

משרד הבריאות פועל ליצירת סביבה המעודדת שימוש ושיתוף במידע במערכת הבריאות הציבורית, וקורא לארגוני הבריאות (במסגרת חוזרי מנכ"ל 1/2018 + 2/2018) להרחיב את השימוש המשני במידע בריאות ואת הגישה למידע, מבלי לוותר על הגנה על פרטיות המטופלים ועל הסודיות הרפואית, ותוך הקפדה על עיקרון השקיפות. 

מעט לאחר פרסומם של 2 חוזרי מנכ"ל בנושא, פורסמו מסקנותיה של ועדה זו (סוף ינואר 2018). להלן מתוך דברי יו"ר הועדה, בפתח המסמך המסכם את מסקנותיה:"אנו מצויים בעיצומה של מהפכת מידע שבה היקף המידע הנוצר גדל אקספוננציאלית. מהפכה זו אינה פוסחת על מערכת הבריאות. ארגוני בריאות וגורמים מסחריים יוצרים ואוספים נתוני בריאות בהיקפים נרחבים אודות כלל הפרטים בישראל ועושים בהם שימוש גובר ההופך למתוחכם עם התקדמות הטכנולוגיה.

השימוש במידע הנאסף אודות מטופלים למטרות שאינן הטיפול הישיר במטופל יוצר תועלות ומאפשר להפיק ערך לעולם הרפואה והמחקר. השימוש המשני במידע מאפשר לנתח אוכלוסיות עצומות ולהגיע לתובנות התורמות לטיפול בפרט ובקהילה.

מחובתנו לעשות שימוש במידע זה ולממש את הפוטנציאל הגלום בו עבור המטופלים. עלינו להעריך את השימושים המשניים במידע הנעשים כבר עתה במערכת הבריאות הישראלית ולקרוא לארגוני הבריאות בישראל ולגורמים מחקריים מהאקדמיה ומהתעשייה לפתח ולהרחיב אותו בצורה אחראית ובכפוף לכללי אסדרה ברורים.

עם זאת, איננו יכולים להרשות כחברה את קיומו של מצב בו "איש הישר בעיניו יעשה". ההחזקה והשימוש במידע אודות מצבם הבריאותי של פרטים חייבים להיעשות באופן הממזער את הסיכון לפרטיות ולפגיעה בפרט ומביא לתועלת חברתית ומדעית תוך כיבוד ערכים של שיוויון, שיתוף והנגשת מידע.

היעדר רגולציה ברורה בנוגע לאופן השימוש המותר והמוסדר במידע בריאות פוגע במוכנות של יצרני המידע לשתף אותו עם גורמים נוספים ומונע מגורמים מחקריים לייצר התקשרויות עם יצרני המידע. הסדרת תהליכי השימוש במידע והגדרת כללי שימוש ברורים צפויות להוות זרז משמעותי ליצירת שיתופי פעולה במידע.

יישום המסקנות צפוי ליצור קפיצת מדרגה ביכולתה של מערכת הבריאות הישראלית לעשות שימוש במידע הנצבר במהלך מתן הטיפול והשירות הרפואי.בפנינו עמדו שלוש דילמות: 1 . כיצד ניתן לאזן באופן ראוי בין השמירה על פרטיות המטופל והיכולת לממש את התועלת בשימוש במידע אודותיו עבור החברה כמכלול. 2 . כיצד ניתן לאזן בין הרצון לשתף את הציבור בתוצרי השימוש במידע (ממערכת בריאות הממומנת ברובה על ידי הציבור) ובין הרצון ליצור תמריץ משמעותי לחדשנות, המבוסס ברובו על אינטרסים עסקיים וארגוניים. 3 . כיצד ניתן לאזן בין השאת התועלת לציבור הרחב לבין התפתחות שימוש משמעותי במידע על ידי גורמים רבים ומבוזרים"