היחידה לניהול סיכונים ברפואה בענבל פרסמה מכרז פומבי לליווי וייעוץ מדיקולגאלי וניהול פורומים עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה

היחידה לניהול סיכונים ברפואה בענבל  פרסמה מכרז פומבי לליווי וייעוץ מדיקולגאלי וניהול פורומים עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה

מסמכי ההליך באתר ענבל חברה לביטוח בע"מ במדור מכרזים

https://www.inbal.co.il/HomeWebPages/Process.aspx?ProcessNum=09/2020&itemID=114