נהלים וחוזרים

חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים במשרד הבריאות

תאריך פרסום:
19/04/2017
מספר נוהל:
4/2017

החטיבה, בהקמתה הוחל כבר ב-2015, מרכזת תפקידים וסמכויות ניהוליות בנוגע למרכזים הרפואיים הממשלתיים הכלליים, לבריאות הנפש והגריאטריים (שאינם נובעים מתפקידו השלטוני של משרד הבריאות), ותפעל בכפיפות ישירה למנכ"ל המשרד.

החוזר בא ליידע את מערכת הבריאות בדבר תחילת פעולתה של החטיבה, וכולל את פירוט תפקידיה, סמכויותיה ועיקר תחומי אחריותה.

המחלקה לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים בקופת חולים, מבנה ותפקידים

תאריך פרסום:
29/12/2013
מספר נוהל:
48/2013

היחידה לבטיחות הטיפול בבית חולים - מבנה ותפקידים

תאריך פרסום:
20/11/2012
מספר נוהל:
35/2012

חובת הודעה של מוסד רפואי על פטירות ואירועים מיוחדים

תאריך פרסום:
9/05/2012
מספר נוהל:
11/12

אירועי בל יקרו

תאריך פרסום:
22/02/2011
מספר נוהל:
9/11