מאמרים

Informed Decision-Making in the Context of Prenatal Chromosomal Microarray

Baker, J., Shuman, C., Chitayat, D. et al. J Genet Counsel
תאריך פרסום:
אוקטובר 2018
מקור:
Journal of Genetic Counseling
(להלן תרגום האבסטרקט) הכנסת השימוש בצ'יפ גנטי chromosomal microarray (CMA)) לבירור טרום לידתי הייתה כרוכה בדיונים רבים בגלל טווח רחב של השלכות אפשריות (כגון שינויים גנומיים כמותיים, שהמשמעות הקלינית שלהם אינה ודאית). סוגיות כאלה נדונות בדרך כלל במהלך היעוץ שניתן לנשים הרות לפני הבדיקה, לקראת החלטה...קראו עוד

שיפור תהליך השגתה של הסכמה מדעת- AHRQ

AHRQ Agency for Healthcare Research and Quality
תאריך פרסום:
12.2016
מקור:
https://www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/informedchoice/index.html
AHRQ's Making Informed Consent an Informed Choice: Training Modules for Health Care Leaders and Professionals מטופלים רבים אינם מבינים את התועלת שבטיפול הצפוי להם, את נזקיו ואת סיכוניו, גם אחרי שהם חותמים על טופס הסכמה. יש בכך סיכון הן לבטיחות המטופל והן לתביעות בגין אחריות מקצועית. על רקע זה,...קראו עוד

Informed Consent in Decision-Making in Pediatric Practice - נייר מדיניות - הסכמה מדעת בקבלת החלטות בפרקטיקה של רפואת ילדים

הועדה לביו-אתיקה של האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים
תאריך פרסום:
אוגוסט 2016
מקור:
AAP, COMMITTEE ON BIOETHICS. Informed Consent in Decision-Making in Pediatric Practice. Pediatrics.2016: 138(2): e201661484
רקע הועדה לביו אתיקה של האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים פרסמה באוגוסט 2016 נייר מדיניות , שעניינו הסכמה מדעת בקבלת החלטות בפרקטיקה של רפואת הילדים. נייר המדיניות מעדכן שני ניירות מדיניות קודמים, משנת 1976 ומשנת 1995. כבר בנייר מ-1995 נקבעה תמיכה ברעיון, שיש להתיחס לנסיון ולנקודת המבט של ילדים במהלך...קראו עוד

Enduring and Emerging Challenges of Informed Concent - אתגרים קיימים ואתגרים חדשים להסכמה מדעת

Christine Grady, Ph.D
תאריך פרסום:
26/02/2015
מקור:
The New England Journal of Medicine 2015; 372:855-862 February 26, 2015
רקע: היסודות האתיים והחוקיים של הסכמה מדעת הסכמה מדעת היא חלק בלתי נפרד מיחסים בינאישיים. כרוכים בה גילוי מידע, הבנתו, בחירה חופשית והרשאה. היא נשענת בעיקר על הערך של כיבוד האוטונומיה של אדם ועל זכותו להגדיר לעצמו את מטרותיו ואת הדרכים למימושן. היא הופכת פעולות למותרות מבחינה מוסרית, כגון השאלת...קראו עוד

"דוקטור, אל תגיד לי את כל האמת!"

ד"ר לי-מור צבר אלין
תאריך פרסום:
11/08/2011
מקור:
פרסום בערוץ המדע של אוניברסיטת בר-אילן בשיתוף עיתון "הארץ".
המאמר מבוסס על חלק מהנושאים שנחקרו בעבודת הדוקטורט של לי-מור צבר אלין במסגרת ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, בהנחייתה של פרופ' ורדה סוסקולני . חוק זכויות החולה שנחקק בשנת 1996 קבע כי יש למסור לחולה את כל המידע הרפואי לפני ביצוע ניתוח או פרוצדורה פולשנית על מנת לקבל "הסכמה מדעת", כאשר...קראו עוד

Informed Consent: a Patients' Perspective - הסכמה מדעת מנקודת מבטו של המטופל

urns, Paul, Ivan Keogh, and Conrad Timon
תאריך פרסום:
ינואר 2005
מקור:
Journal of Laryngology & Otology, Volume 119, Number 1, january 2005, pp. 19-22(4)
קיימת מחלוקת בנוגע לסוגיות המדיקו-לגליות הסובבות את נושא ההסכמה מדעת לטיפול . הגישות המצדדות בהסכמה מדעת מדגישות 'טיפול רפואי טוב' המצופה על ידי 'המטופל/ההורה הסביר'. מטרת המחברים במחקר הייתה להעריך באמצעות שאלונים מהן הציפיות של המטופלים ושל ההורים לידע ולמידע, לפני שהם חותמים על טפסי ההסכמה מדעת...קראו עוד

טיפולוגיה של סוגי הסכמה לטיפול רפואי בהתאם לסוג ההחלטה: החלטה משותפת, הסכמה מדעת והסכמה בסיסית

Simon N. Whitney, MD, JD; Amy L. McGuire, JD; and Laurence B. McCullough, PhD
תאריך פרסום:
06/01/2004
מקור:
Ann Intern Med. 2004 Jan 6;140(1):54-9.
הרחבת אפשרות הבחירה של המטופלים היא מוטיב מרכזי באתיקה ובמשפט רפואי. הסכמה מדעת היא הליך משפטי הנותן למטופל חופש בחירה. הגישה האתית הרווחת כיום היא חתירה להחלטה משותפת בין המטופל למטפל לגבי הטיפול. המחברים טוענים, שלכל טיפול רפואי יש דרך לקבלת ההסכמה המתאימה לו: קבלת החלטה משותפת, הסכמה מדעת והסכמה...קראו עוד

Making Consent Patient Centered - לשים את הסכמת המטופל במרכז

Bridson, John, Clare Hammond, Austin Leach, and Michael R Chester
תאריך פרסום:
15.11.2003
מקור:
BMJ 2003;327:1159-1161, 15 November
ההנחיה לקבל הסכמה ממטופלים משרתת את הצרכים ואת ההעדפות של הרופאים בשיחתם עם המטופלים. ההתמקדות בחשיפת המידע נובעת מהצורך ליידע את המטופל על הסכנות שבטיפול, אך נראה כי אין בכך מענה הולם לציפיותיהם של המטופלים. כדי שההסכמה לטיפול תתאים לצורכי המטופל, על הרופא לשאול אותו מה הן ציפיותיו, וזאת בטרם הצגת...קראו עוד

הסכמה מדעת של מטופלים פסיכיאטריים: בעקבות מאמרו של השופט בדימוס יצחק בנאי "החלת הוראות חוק זכויות החולה על חולי נפש"

יורם צ. צדיק, פסיכולוג קליני בכיר, חטיבה פסיכיאטרית, מרכז רפואי רמב"ם
תאריך פרסום:
נובמבר 2003
מקור:
רפואה ומשפט גיליון מס' 29 – נובמבר 2003
במאמר זה ניתנת תמצית מאמרו של השופט בדימוס יצחק בנאי, בו הוא מגיע למסקנה שיש עדיפות לחוק המיוחד – "חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א 1991" (להלן: חוק טיפול בחולי נפש) ולא לחוק המאוחר – "חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1996". היכן שיש סתירה או אי התאמה בין שני החוקים, ידו של חוק הטיפול בחולי נפש על העליונה,...קראו עוד

הסכמה וסיבוכים: הבדלים בגילוי אודות הסיכון אצל מנתחים שונים

McManus P.L.; Wheatley K.E
תאריך פרסום:
01/03/2003
מקור:
Annals of The Royal College of Surgeons of England, Volume 85, Number 2, 1 March 2003, pp. 79-82
מדובר במחקר, שנערך בבריטניה ובאירלנד באמצעות שאלונים בדואר, מטרתו היתה לבדוק את ההבדלים בפרקטיקה של הצגת הסיבוכים האפשריים במהלך קבלת הסכמה לאותה פרוצדורה קלינית, כריתה לפרוסקופית של כיס המרה (LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY) - על פי ממצאי המחקר, הסיבוך היחיד שהוזכר פעמים רבות היה המעבר לניתוח פתוח...קראו עוד