נהלים וחוזרים

הנחיות לתיעוד ברשומת טיפת חלב לאחר הסבה ל"מחשבה בריאה"

תאריך פרסום:
6/03/2014
מספר נוהל:
6/2014

במטרה להעביר את כלל טיפות החלב לעבודה עם רשומה ממוחשבת אחידה, הוחל תהליך הסבה ממערכת "רחלי" לתוכנת "מחשבה בריאה".

משרד הבריאות מפרסם הנחיות שיבטיחו רצף טיפולי למטופלים - תינוקות, פעוטות ונשים הרות.

חובת מתן המלצות לשיקום במכתב שחרור רפואי

תאריך פרסום:
2/10/2013
מספר נוהל:
27/2013

מכתב שחרור אחיד ממחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים

תאריך פרסום:
20/09/2012
מספר נוהל:
26/2012

מטרת הנוהל ליצור אחידות במכתבי שחרור ממלר"ד, תוך קביעת מרכיבים הכרחיים במסגרתו, בשאיפה ליצור מכתב שחרור קריא, המכיל מידע חיוני להמשך טיפול ומאפשר רצף טיפולי. יצויין, כי החוזר נכתב בהמשך להמלצות ועדה שמונתה בנושא, תחת המועצה הלאומית ללוגיסטיקה.

עוד קובע החוזר כי על הנהלת בית החולים לבצע בקרה שוטפת על תהליך השחרור מהמלר"ד, להבטחת איכותו.

בנוסף קיימות הנחיות באשר להעברת תוכן המסמך לקופת החולים ולרופא המטפל.

החוזר כולל נספח המהווה תבנית מחייבת למכתב השחרור מהמלר"ד, המחליף את גליון המלר"ד הישן ויכיל את הנתונים שהיו בו..

חובת תיעוד של גורמי סיכון ואורחות חיים בתיק הרפואי הממוחשב

תאריך פרסום:
18/07/2011
מספר נוהל:
21/11

ביעור רשומות רפואיות לאחר סריקה ממוחשבת/ דיגיטלית

תאריך פרסום:
15/05/2011
מספר נוהל:
20/2011

בניית תשתית לאומית מבוססת מערכות מידע למדידת איכות בבתי החולים

תאריך פרסום:
8/03/2011
מספר נוהל:
11/11

מטרת החוזר ליצור תקן אחיד של טכנולוגיית מידע רפואית, ככלי חיוני למתן טיפול מיטבי, יעיל ובטוח. החוזר מציג את רשימת הקריטריונים והתחומים אותם יהיה על בתי החולים להטמיע במערכות הרפואיות הממוחשבות שלהם בשנים הקרובות, כחלק מתשתית דיגיטלית לאומית במערכת הבריאות.

יישום תקן ישראלי לסיכום אשפוז במוסדות אשפוז

תאריך פרסום:
20/02/2011
מספר נוהל:
11/2011

הטמעה ויישום של תקן ישראלי לסיכום אשפוז בבתי החולים. התקן מגדיר מסמך סיכום אשפוז אחיד במבנהו, בנתוניו ובסדר הצגתם. המטרה: יצירת כללים מוסכמים לשם מתן מידע ברור, מלא ומדויק על מצבו הבריאותי של מטופל ועל הטיפולים שעבר במהלך אשפוזו. בדרך זו תתאפשר העברת מידע מסודרת לקהילה, וכן המשכיות טיפול מיטבי במסגרות שונות

נוהל זיהוי ושיוך ילודים

תאריך פרסום:
19/01/2011
מספר נוהל:
4/2011 (מחליף ומעדכן את חוזר 20/08)

הנוהל מסדיר את הליך זיהוי ילודים ושיוכם המיידי (אך הזמני) בחדר הלידה, עד למתן מס' ת.ז. קבוע לכל ילוד. ככלל, מוגבל השיוך הזמני לשעתיים ממועד הלידה.

גיליון הניתוח - רישום ותיעוד

תאריך פרסום:
20/12/2010
מספר נוהל:
24/10

הגדרת תפקידי הרופאים המשתתפים בניתוח, ותיעוד מהלך הניתוח

חובת קביעת רופא אחראי לריכוז טיפול ומעקב במלר"ד, ורישום פרטיו ברשומה

תאריך פרסום:
30/08/2009
מספר נוהל:
38/09

שמירת תרשימי E.E.G (אלקטרו-אנצפולוגרפיה)

תאריך פרסום:
1/08/2005
מספר נוהל:
30/05

תקופת שמירה של תיקים רפואיים במרפאות חוץ

נוהל שמירת רשומה רפואית של היילוד

תאריך פרסום:
7/06/2005
מספר נוהל:
21/05

תפקידו של נוהל זה הוא להסדיר את הפרדת רשומת היילוד מזו של היולדת

כתיבת סיכום מחלה/סיכום אמבולטורי בשפה העברית

תאריך פרסום:
27/05/2004
מספר נוהל:
20/2004

חובת עריכת מסמך סיכום מחלה בשפה העברית (למעט אבחנות ופרוצדורות).

נוהל רשומת מטופל בעבודה סוציאלית

תאריך פרסום:
7/04/2002
מספר נוהל:
26/2002

עקרונות ניהול רשומת מטופל על ידי עובדים סוציאליים במערכת הבריאות

שמירת צילומי רנטגן

תאריך פרסום:
10/12/2001
מספר נוהל:
79/2001

התנאים שבהתקיימם מוסד רפואי יהיה רשאי למסור/להשאיל צילומי רנטגן למטופלים

רשומה סיעודית (רפורט/ קרדקס) – נוהל שמירה ותיוק

תאריך פרסום:
15/04/1997
מספר נוהל:
28/97

אופן השמירה והתיוק של הרשומה הסיעודית.

הרשומה הרפואית

תאריך פרסום:
10/03/1996
מספר נוהל:
6/96

חשיבותה של הרשומה הרפואית, תוכן הרשומה, אופן עריכתה, השלכות משפטיות של רישום לקוי.

נוהל רשומת מטופל באשפוז

תאריך פרסום:
1/01/1995
מספר נוהל:

קווים מנחים לניהול רשומת מטופל באשפוז.

הקפדה על רישום רפואי

תאריך פרסום:
21/03/1994
מספר נוהל:
19/94

החובה לנהל רישום תכוף, המשקף את ההתנהלות הרפואית.

זכות המטופל למידע רפואי ולעיון ברשומה הרפואית

תאריך פרסום:
7/02/1991
מספר נוהל:
18/91

זכותו של המטופל או מוסמך מטעמו או מטעם ביהמ"ש, לקבל מידע רפואי; זכות המטופל או המוסמך לכך לעיין, להעתיק ולצלם את הרשומה הרפואית המתייחסת אליו; קבלת המידע הרפואי שלא ע"י המטופל עצמו.

חתימה וחותמת רופאים על מסמכים רפואיים

תאריך פרסום:
9/05/1990
מספר נוהל:
93/90

חובת חתימה והוספת חותמת המכילה פרטים אישיים של הרופא לצד רישומים רפואיים.

נוהל ביעור רשומות רפואיות

תאריך פרסום:
23/02/1990
מספר נוהל:
32/90

נוהל סדרי ביעור והודעה על ביעור של רשומות רפואיות.

תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל"ז - 1976

תאריך פרסום:
17/11/1989
מספר נוהל:
131/89

החשיבות של ניהול רשומות רפואיות מדוייקות וברורות