חקיקה

תקנות זכויות החולה (תשלום מרבי בעד מסירת העתק רשומה רפואית או עיון בה) - 2019

חוק חופש המידע תשנ"ח-1998

חובתה של רשות ציבורית למסור מידע המצוי ברשותה, לבקשת פונה

חוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א – 1991

זכותו של חולה נפש לקבל מידע רפואי בקשר למצבו, וסייגיה.

סעיפים רלוונטים:
35(יא)

חוק מידע גנטי, התשס"א-2000

שמירת דגימת DNA

סעיפים רלוונטים:
סעיף 15

תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל"ו – 1976

החזקת רשומות רפואית בבתי חולים ותקופת השמירה המתחייבת לסוגי הרשומות השונים.

תקנות בריאות העם (רישום מרפאות), תשמ"ז-1987

ניהול רשומה רפואית במרפאה ומשך השמירה המתחייב.

סעיפים רלוונטים:
סעיף 11ד

תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשמ"ו-1986

הנחיות לביעור חומר ארכיוני ורשומות רפואיות במוסדות המדינה

סעיפים רלוונטים:
1-18, חלק ב' לתוספת ס' 9- 16א

חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996

חובת ניהול רשומה רפואית והסנקציה בגין הפרתה, זכות המטופל לקבלת מידע מהרשומה הרפואית, שמירת סודיות רפואית, מסירת מידע רפואי לאחר.

סעיפים רלוונטים:
17 - 18, 28.(ב)