נהלים וחוזרים

תחומי עיסוק ופעילות של כוח עזר מיומן במערך האשפוז והקהילה

תאריך פרסום:
8/06/2020
מספר נוהל:
163/2020

מטרות החוזר-

1. הגדרת תחומי העיסוק והפעילות של כוח עזר מיומן במערך האשפוז והקהילה
2. הגדרת הכפיפות המקצועית והמנהלית לרבות ההכשרה הנדרשת של כוח עזר מיומן במערך האשפוז והקהילה.

 

קביעת מנתח אחראי בניתוח אלקטיבי בבתי חולים ציבוריים

תאריך פרסום:
10/10/2019
מספר נוהל:
51/2019

אחות מומחית בקהילה

תאריך פרסום:
7/05/2019
מספר נוהל:
5/2019

החוזר נועד להגדיר את מתווה פעילותה של האחות המומחית בקהילה, כציר משמעותי בצוות המרפאה ולקידום הטיפול בחולה.

החוזר מפרט את ההכשרה וההשכלה הנדרשים לאח/ות בתפקיד זה, וכן מסדיר כפיפות מקצועית ומנהלית, תהליכי עבודה, סמכויות ועוד.

מניעה וטיפול בפצע לחץ במערך האשפוז והקהילה

תאריך פרסום:
17/03/2019
מספר נוהל:
153/19

חוזר מינהל סיעוד, המתייחס, מעבר להנחיות הקליניות, גם לחובת התיעוד והשמירה על הרצף הטיפולי בעת טיפול בפצעי לחץ.

החוזר מבטל ומעדכן חוזר קודם בנושא, מ-2006.

ניהול מערך החייאה במוסדות ו/או מתקנים רפואיים

תאריך פרסום:
12/02/2019
מספר נוהל:
3/2019

חוזר חטיבת הרפואה החדש מחליף ומעדכן חוזרים קודמים בנושא.

בין היתר מתייחס החוזר להרכב והכשרת צוותי ההחייאה השונים (מבוגרים, יילודים וכו'), הציוד הנדרש בערכות ההחייאה השונות, תיעוד ורישום תהליך ההחייאה בטופס מובנה (לרבות מדדים, טיפול תרופתי ועוד), תקשורת הצוותים במוסד הרפואי למול צוות ההחייאה, ועוד.

פעולות המחייבות ביצוע ע"י אחות מסתובבת ורחוצה בחדר ניתוח

תאריך פרסום:
9/12/2018
מספר נוהל:
149/18

מבין הפעולות המתבצעות בחדר ניתוח, חלקה של האחות הוא משמעותי ובעל אחריות כבדה בהקשר לבטיחות החולה, איכות הטיפול ושמירה על רצף הטיפול.

לקחים מאירועים חריגים מלמדים כי ביצוע פעולות, המשיקים ישירות לבטיחות החולה ע"י אחיות חדר ניתוח מעלה את רמת הבטיחות לגבי חולה המנותח.

החוזר מבטל ומעדכן את חוזר מינהל הסיעוד מס' 77 (פעולות המחייבות ביצוע ע"י אחות חדר ניתוח), מ-2009.

הדרכה קלינית לסטודנטים ומשתלמים בסיעוד

תאריך פרסום:
8/10/2018
מספר נוהל:
148/18

החוזר מאגד את כלל התנאים למתן שירותי הדרכה קלינית לסטודנטים ומשתלמים בסיעוד, באשפוז ובקהילה.

החוזר מבטל את חוזרי מנהל הסיעוד 68/2007 (מדריך קליני מורשה), ו-76/2008 (התקשרות בין אוניברסיטאות, מכללות ובתי ספר לסיעוד לבין מוסד רפואי, לצורך מתן שירותי הדרכה).

מיצוי הפוטנציאל התפקודי של האחות במערך האשפוז והקהילה

תאריך פרסום:
11/07/2018
מספר נוהל:
144/18

לאור המחסור באחיות ולשם שיפור שביעות הרצון ושימור אחיות במקצוע, מסדיר החוזר תשתית מחייבת ומדיניות, שתאפשר מיצוי מלא של כישורים, מיומנויות ויכולות מקצועיות של הצוות הסיעודי, תוך הרחבת סמכויותיהן כשותפות שוות ומובילות בטיפול.

סימון אתר לצורך פעולה פולשנית - מניעת טעויות בזיהוי איברים המיועדים לניתוח

תאריך פרסום:
1/05/2018
מספר נוהל:
4/2018

כחלק משמירה על בטיחות המטופל, יש להקפיד על סימון מיטבי של האיבר המנותח, טרם הכנסת המטופל לחדר הניתוח/ הטיפול.

על הרופא המבצע להסביר למטופל את מטרת הסימון, לסמן את האתר בשיתוף המטופל ותוך הסתמכות על הרשומה הרפואית, וכן לתעד את סימון האיבר וההסבר שניתן.

בין היתר, החוזר מפרט גם את טכניקת הסימון.

החוזר מחליף ומבטל חוזרים קודמים בנושא (7/1989; 55/2001)

אחריות משמרת במחלקות, מרפאות ויחידות טיפול (כלליות ומיוחדות) באשפוז ובקהילה

תאריך פרסום:
25/03/2018
מספר נוהל:
137/18

החוזר מבטל ומעדכן את חוזרי מינהל הסיעוד 72 (ניהול מחלקה- צוות סיעודי) ו-71 (אחריות משמרת ביחידות מיוחדות) משנת 2007.

 

שירותי רפואה פרטיים בבתי החולים הציבוריים

תאריך פרסום:
26/11/2017
מספר נוהל:
10/2017

החוזר קובע עקרונות מנחים לניהול שר"פ בבתי חולים ציבוריים (הרשאים להפעילו!), על מנת להבטיח מתן טיפול מיטבי לכלל המטופלים, תוך שמירה על עקרון השוויון. 

בין היתר מתייחס החוזר לאחוז הפעילות הפרטית מתוך מספר הפרוצדורות/ ביקורים במוסד הרפואי; נהלי הפעלה ובקרה (סמכות מנהל בית חולים); שיטת הקצאת תורים; ניצול משאבים; איסוף נתונים ודיווח למשרד הבריאות ועוד. 

עוד מוחרג מתן שירותים רפואיים במסגרת שר"פ למטופלי מלר"ד. 

תחולת החוזר: לא יאוחר מיום 01.01.2018.

אמות המידה להפעלת מרפאות לדימות מערכת העיכול (מכוני הגסטרו)

תאריך פרסום:
28/05/2017
מספר נוהל:
16/2017

חוזר מינהל רפואה, המרחיב בדבר תקני כ"א, פירוט התפקידים ותחזוקת המיכשור במכוני הגסטרו, המבצעים בדיקות אנדוסקופיות של מערכת העיכול,

ובין היתר מתייחס להיבטים מדיקולגאליים שונים, כדוגמת מתן הסבר וקבלת הסכמה; תיעוד ברשומה הרפואית וביצוע מעקב אחר ממצאי הבדיקה.

הרשאת רופא לשחרור מטופלים ממלר"ד

תאריך פרסום:
30/12/2016
מספר נוהל:
23/2016

ניהול הטיפול התרופתי - עדכון 2016

תאריך פרסום:
16/06/2016
מספר נוהל:
117/16

מטרת החוזר – הגדרת תנאים לטיפול תרופתי בטוח.

בין היתר כולל החוזר הנחיות לעניין סמכויות החלטה ומתן הוראה (בכתב ובע"פ), מתן תרופה ע"י סטודנט לסיעוד, נטילה עצמית של תרופות (באשפוז ובבית) ועוד.

יצויין, כי הנוהל מבטל חוזרים קודמים בנושא (1994; 2002; 2012).

טיפול בנפלים, עוברים מתים, תינוקות רכים וחלקי גוף אדם

תאריך פרסום:
23/06/2014
מספר נוהל:
24/2014

החוזר מסדיר את ההגדרות השונות שבכותרת, וקובע הנחיות לעניין רישום, טיפול והעברה לקבורה , וכן לעניין בירור רצון המטופל/ משפחתו בהקשרים אלו.  

ביקורים חוזרים במחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון)

תאריך פרסום:
20/05/2014
מספר נוהל:
20/2014

טיפול בגוף אדם למטרה שאיננה רפואית ע"י צוות רפואי

תאריך פרסום:
3/10/2013
מספר נוהל:
28/2013

חובת נוכחות רופא מומחה במלר"ד

תאריך פרסום:
16/07/2013
מספר נוהל:
21/2013

אמות מידה לטיפול פסיכולוגי רפואי

תאריך פרסום:
4/02/2013
מספר נוהל:
8/2013

החוזר עוסק בחשיבות הטיפול הפסיכולוגי באשפוז, לצד הטיפול הפיזי, כמסייע באבחון הכולל, בזירוז תהליכי החלמה והיענות לטיפול ועוד.

עוד יכול הפסיכולוג לייעץ לצוות המטפל כסיוע ולמניעת שחיקה מקצועית ואישית. 

גבולות השימוש בפרוטוקולים טיפוליים על ידי אחיות מוסמכות

תאריך פרסום:
17/05/2012
מספר נוהל:
94

הנוהל נועד להבטיח כי השימוש בפרוטוקולים טיפוליים ייעשה בגבולות הסמכות שהואצלה לאחות, לפי השכלתה והכשרתה - שכן כידוע, פרוטוקול אינו יכול לשמש כלי לפריצת גבולות המקצוע כפי שהוגדרו בחוק.

מינוי "מנהל מקרה" רפואי למטופל המאושפז בבית חולים (case manager)

תאריך פרסום:
28/12/2011
מספר נוהל:
50/2011

החוזר מנחה את מנהל בית החולים להכין נוהל פנימי למינוי "מנהל מקרה רפואי", לכל המצבים בהם קיימת עמימות באשר להגדרת המחלקה הרפואית האחראית על ניהול המקרה של המטופל (כדוגמת מאושפזים במחלקות "לווין" או מטופלים מורכבים הדורשים מעורבות טיפולית רב-תחומית).

החוזר קובע הגדרות למנהל מקרה רפואי; מחלקה מאשפזת ומחלקת לווין, וכן קובע את תהליך מינויו של מנהל מקרה ומפרט את תפקידיו (הכוללים, בין היתר, אבחון מצבו של המטופל, ריכוז כלל ההמלצות וההוראות הטיפוליות מהגורמים המטפלים השונים, ניהול הרשומה הרפואית ומסירת מידע למטופל)

כללים למתן שירותים הכלולים בסל הבריאות על ידי בתי החולים, במימון קופות החולים

תאריך פרסום:
28/11/2011
מספר נוהל:
45/2011

החוזר מתייחס לחובה החלה על בתי החולים לכלול במסגרת השירותים הניתנים על ידם את כלל שירותי הבריאות (לרבות כל טיפול או טכנולוגיה רפואית) הכלולים בסל הבריאות, ואשר לפי טיבם ומהותם יש לספקם במסגרת של בית חולים (אשפוז, אשפוז יום או מסגרת אמבולטורית). החוזר קובע כללים מחייבים לעניין זה, לרבות סמכות ראש מנהל רפואה לאשר אי מתן שירות כאמור, וזאת בהתאם לקריטריונים שמפרט החוזר עצמו.

עוד מציין החוזר את החובה החלה על בתי החולים לספק שירותי בריאות אלו באופן שוויוני למבוטחי כל הקופות, תוך שהוא מתייחס גם להסדרי ההפניה של הקופות ולהסכמי רכש שירותים בין קופה לבית חולים, והשפעתם. גם בהקשר זה קיימת סמכות לראש מנהל רפואה לתת אישור לבית חולים שלא לספק שירות בריאות מסוים למבוטחי קופה מסוימת, אך זאת במקרים חריגים ובהתחשב בתנאים שמפורטים בחוזר (כדוגמת קיומן של חלופות סבירות).

נהלי קבלה ושחרור בבתי חולים כלליים

תאריך פרסום:
12/07/2011
מספר נוהל:
28/2011 (תיקון לחוזר 104/90)

הנוהל מתייחס לעבודת פקידי הקבלה היושבים במשרדי קבלת חולים, במלר"ד, במחלקות האשפוז, במרפאות ובמכונים, ומקיף את כלל ההיבטים האדמיניסטרטיביים של קבלת מטופל לאשפוז, לשירות אמבולטורי או למחלקה לרפואה דחופה, וכן לשחרורו משירותים אלו.

מטרת הנוהל: קביעת כללים אחידים לעבודת משרדי קבלת חולים בבתי חולים כלליים, וצמצום הצורך של העובדים בפנייה לגורמים או מקורות מידע נוספים.

אירועי בל יקרו

תאריך פרסום:
22/02/2011
מספר נוהל:
9/11

החוזר עוסק בארבעה אירועי בל-יקרו שהוגדרו על-ידי משרד הבריאות: השארה בשוגג של גוף זר במהלך ניתוח אשר גרמה לנכות או הצריכה ניתוח נוסף להוצאתו, ניתוח האיבר הלא נכון, גרימת כוויה מדרגה שניה או שלישית במהלך ניתוח, טעות במתן דם או מוצריו, שהובילה לפטירת המטופל.

משרד הבריאות ממליץ כי במקרה של התרחשות אירוע מסוג זה, ינקוט בית החולים במספר צעדים והראשון שבהם: ידווח למטופל ו/או בני משפחתו הרלבנטיים וישתף אותם בפעולות שננקטו ויינקטו למניעת הישנות האירוע.

אחריות הרופא התורן, הרופא הכונן ומנהל המחלקה ככונן העל

תאריך פרסום:
2/01/2011
מספר נוהל:
1/11 (תיקון לחוזר 5/2008)

החוזר מחדד ומסדיר את תחומי אחריותם של הרופא התורן, הכונן, מנהל המחלקה ויחסי הגומלין ביניהם.

גיליון הניתוח - רישום ותיעוד

תאריך פרסום:
20/12/2010
מספר נוהל:
24/10

הגדרת תפקידי הרופאים המשתתפים בניתוח, ותיעוד מהלך הניתוח

מתן אישור למלווה אישי לבצע פעולות טיפוליות

תאריך פרסום:
20/12/2009
מספר נוהל:
48/09

חובת קביעת רופא אחראי לריכוז טיפול ומעקב במלר"ד, ורישום פרטיו ברשומה

תאריך פרסום:
30/08/2009
מספר נוהל:
38/09

הגבלה פיזית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי

תאריך פרסום:
2/04/2009
מספר נוהל:
15/2009

יובהר כי הנוהל אינו מתייחס להגבלה פיסית של מטופלים חולי נפש, או הנמצאים במשמורת של גורמי הבטחון. 

ועדות להפסקת הריון בשלב החיות

תאריך פרסום:
19/12/2007
מספר נוהל:
23/07

קווים קלינים ומנהליים להתנהלות ועדת העל בשלב החיות.

השתתפות סטודנטים בפעילות קלינית

תאריך פרסום:
4/07/2005
מספר נוהל:
28/2005

תפקידי הסטאזר ברפואה

תאריך פרסום:
11/02/2004
מספר נוהל:
53/2004

הגדרת תפקידיו ומעמדו של הסטאז'ר ברפואה

חובות הרופא הכונן

תאריך פרסום:
20/01/2003
מספר נוהל:
5/2003

חובותיו של הרופא הכונן בהתבסס על תקנות שירות המדינה, הסכמים עם ההסתדרות הרפואית, חוזרי מנכ"ל וחוזרי מנהל הרפואה.

אחריותו של הרופא הכונן

תאריך פרסום:
21/01/1998
מספר נוהל:
1/98
הפניה לפסק דין של בית המשפט העליון העוסק בחובותיו של הרופא הכונן