חקיקה

תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) - 1988

פקודת הרופאים (נוסח חדש) - 1976

תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) - 2001

חוק העובדים הסוציאליים, 1996

חוק לתיקון פקודת בריאות העם - התקנת מצלמות לשם הגנה על מאושפזים בבי"ח גריאטרי

בהתאם לתיקון החוק, חלק ד'1: התקנת מצלמות לשם הגנה על מאושפזים בבית חולים גריאטרי, חלה חובת התקנת מצלמות בבתי חולים ובמחלקות גריאטריים, הן במרחב המשותף והן במרחב הציבורי, ככל האפשר תוך שמירה על כבודם ופרטיותם של המאושפזים, העובדים וכל אדם אחר הנמצא בביה"ח.

החוק מפרט שורה של כללים בהקשר זה, ולרבות חובת יידוע באשר להתקנת המצלמות; אופן ההתקנה וההפעלה שלהן; התנהלות בעת סירוב מאושפז לצילום במרחבו הפרטי; מינוי מורשי גישה לצפייה בצילומים; ניטור ובקרה של המערכת; דיווח למשרד הבריאות ועוד.

תיקון זה ייכנס לתוקף שנה מיום פרסומו - בינואר 2020.

לשר הבריאות סמכות התקנת תקנות בכל הנוגע לביצוע חלק זה של הפקודה, כאשר נכון להיום קיימת טיוטה של תקנות בריאות העם (התקנת מצלמות בבית חולים גריאטרי).

חוק זכויות החולה - 1996

פקודת הנזיקין [נוסח חדש]

הגדרה של עוולת הרשלנות ושל חובת הזהירות

סעיפים רלוונטים:
סעיפים 35 ו-36