נהלים וחוזרים

הפניית מטופלים למערך הפסיכו-סוציאלי ושמירת רצף הטיפול הפסיכו-סוציאלי בין בתי חולים והקהילה

תאריך פרסום:
21/11/2019
מספר נוהל:
16/2019

החוזר ייכנס לתוקף חצי שנה מיום פרסומו

קביעת מנתח אחראי בניתוח אלקטיבי בבתי חולים ציבוריים

תאריך פרסום:
10/10/2019
מספר נוהל:
51/2019

אמות המידה להפעלת שירות בריאות מרחוק (טלה-בריאות/ טלה-רפואה/ Telemedicine)

תאריך פרסום:
26/05/2019
מספר נוהל:
6/2019

חוזר 15/2012 שכותרתו זהה  - מבוטל.

אחות מומחית בקהילה

תאריך פרסום:
7/05/2019
מספר נוהל:
5/2019

החוזר נועד להגדיר את מתווה פעילותה של האחות המומחית בקהילה, כציר משמעותי בצוות המרפאה ולקידום הטיפול בחולה.

החוזר מפרט את ההכשרה וההשכלה הנדרשים לאח/ות בתפקיד זה, וכן מסדיר כפיפות מקצועית ומנהלית, תהליכי עבודה, סמכויות ועוד.

מניעה וטיפול בפצע לחץ במערך האשפוז והקהילה

תאריך פרסום:
17/03/2019
מספר נוהל:
153/19

חוזר מינהל סיעוד, המתייחס, מעבר להנחיות הקליניות, גם לחובת התיעוד והשמירה על הרצף הטיפולי בעת טיפול בפצעי לחץ.

החוזר מבטל ומעדכן חוזר קודם בנושא, מ-2006.

ניהול מערך החייאה במוסדות ו/או מתקנים רפואיים

תאריך פרסום:
12/02/2019
מספר נוהל:
3/2019

חוזר חטיבת הרפואה החדש מחליף ומעדכן חוזרים קודמים בנושא.

בין היתר מתייחס החוזר להרכב והכשרת צוותי ההחייאה השונים (מבוגרים, יילודים וכו'), הציוד הנדרש בערכות ההחייאה השונות, תיעוד ורישום תהליך ההחייאה בטופס מובנה (לרבות מדדים, טיפול תרופתי ועוד), תקשורת הצוותים במוסד הרפואי למול צוות ההחייאה, ועוד.

תהליך העברת משמרת "מקל" - במערך האשפוז והקהילה

תאריך פרסום:
9/01/2019
מספר נוהל:
151/19

החוזר נועד לקבוע תהליך מובנה להעברת משמרת בין צוותים סיעודיים, מתוך הבנה כי תהליך שכזה מהווה גורם חשוב בהעלאת מודעות הצוותים לבטיחות וניהול סיכונים, ובכדי למנוע התרחשות אירועים חריגים.

החוזר עוסק הן בהיבט הניהולי של העברת המשמרת, והן בהיבט הקליני. עוד מתייחס החוזר לחובת התיעוד ברשומה, בהיבטים השונים.

הבטחת רצף הטיפול הסיעודי בעת שחרור ממוסד רפואי

תאריך פרסום:
16/06/2017
מספר נוהל:
118/16

החוזר מעדכן ומבטל את חוזר 103/14.

מעבר מטופלים בין מערכי בריאות שונים טומן בחובו סכנה לכשלים, כתוצאה ממידע חסר.

החוזר נועד להבטיח רצף טיפולי בקהילה או במוסד רפואי/שיקומי, באמצעות ריכוז מתועד של תוצאי הטיפול הסיעודי, בעת שחרור ממוסד רפואי (על יחידותיו השונות).  לשם כך מוגדר בחוזר הסטנדרט המחייב באשר לתחומים עליהם יש לדווח במכתב השחרור הסיעודי, לאנשי המקצוע אשר ימשיכו את הטיפול במטופל במערכי הבריאות השונים.

יישום החוזר באחריות מנהלת הסיעוד במוסד הרפואי.

מתן יעוץ רפואי במפגש ללא נוכחות המטופל במצבי תחלואה חריפה

תאריך פרסום:
4/05/2017
מספר נוהל:
12/2017

בעקבות חוזר מינהל רפואה 15/2012 "אמות מידה להפעלת שירות בריאות מרחוק", [לציין: בוטל, ראו חוזר מעודכן 6/2019] הוסדרו אמות המידה למתן ייעוץ ללא נוכחות המטופל, לשם שמירה על קיום הליך מיטבי.

הרשאת רופא לשחרור מטופלים ממלר"ד

תאריך פרסום:
30/12/2016
מספר נוהל:
23/2016

העברת מטופל באשפוז פסיכיאטרי

תאריך פרסום:
1/07/2016
מספר נוהל:
51.007

נוהל טיפול באישה הרה בתחנות טיפת חלב

תאריך פרסום:
20/11/2014
מספר נוהל:
24/2014

הנוהל מחליף נוהל קודם 1/2001, ונועד להסדרת המעקב אחר אישה בהריון שאינו בר-סיכון, מתחילת הריונה ועד 6 שבועות לאחר הלידה.

בין היתר מתייחס החוזר להתמודדות במצבי חירום רפואיים או מיילדותיים; התמודדות עם פער שפתי; הנחיות לקביעה ראשונית של גיל ההריון ועוד.

מועד תחולה - 01.12.2014

ביקורים חוזרים במחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון)

תאריך פרסום:
20/05/2014
מספר נוהל:
20/2014

חובת מתן המלצות לשיקום במכתב שחרור רפואי

תאריך פרסום:
2/10/2013
מספר נוהל:
27/2013

חובת נוכחות רופא מומחה במלר"ד

תאריך פרסום:
16/07/2013
מספר נוהל:
21/2013

העברת מכתב סיכום אשפוז לקופות החולים

תאריך פרסום:
11/07/2012
מספר נוהל:
20/2012

העברת מידע בין מוסדות רפואיים לאיתור וזיהוי קטינים וחסרי ישע נפגעי אלימות במשפחה

תאריך פרסום:
27/11/2011
מספר נוהל:
39/2011

החוזר מעדכן, בנוסף על חוזר קודם משנת 2003, בקיומה של מערכת ממוחשבת "אלמ"ב"  (אלימות במשפחה), שתאפשר הצלבת מידע בין בתי החולים, לאיתור נפגעי אלימות במשפחה, המגיעים לקבלת טיפול במוסדות טיפול שונים, לסירוגין.

עובדים סוציאלים בלבד מורשים לבצע חיפוש במערכת, לרכ את התוצאות ולמסרם לצוות המטפל.  

יובהר כי לצורך בדיקת הנתונים לא נדרשת הסכמת המטופל / אפוטרופוס.

העברת מטופל במצב קריטי

תאריך פרסום:
10/11/2011
מספר נוהל:
42/2011

החוזר מתייחס למורכבות התהליך של העברת מטופל בין מוסדות רפואיים, דבר המחייב תיאום מוקדם, היערכות רפואית, מנהלית ולוגיסטית, וכן תקשורת טובה בין כל המעורבים.

מטרת החוזר לקבוע כללים להבטחת העברתו של מטופל במצב קריטי למוסד רפואי אחר, תוך שמירת רצף הטיפול והניטור והקפדה על בטיחות המטופל. החוזר מתייחס לסוגי העברות (דחופה או מתוכננת); אמצעי ההעברה והציוד הנדרש; אופן התיאום בין הגורמים השונים (בהיבט הרפואי והסיעודי); זהות הצוות המלווה והכשרתו ועוד.

עוד מתייחס החוזר לחובה לקבל הסכמה מדעת של המטופל, והיכולת להעבירו במקרה של התנגדות, לצורך הצלת חיים.

החוזר כולל נספח המתייחס לציוד המינימלי הנדרש לצורך ביצוע העברה של מטופל במצב קריטי, ונספח נוסף ובו דוגמא לטופס תיעוד העברה שכזו.

חובת תיעוד של גורמי סיכון ואורחות חיים בתיק הרפואי הממוחשב

תאריך פרסום:
18/07/2011
מספר נוהל:
21/11

אחריות הרופא התורן, הרופא הכונן ומנהל המחלקה ככונן העל

תאריך פרסום:
2/01/2011
מספר נוהל:
1/11 (תיקון לחוזר 5/2008)

החוזר מחדד ומסדיר את תחומי אחריותם של הרופא התורן, הכונן, מנהל המחלקה ויחסי הגומלין ביניהם.

גיליון הניתוח - רישום ותיעוד

תאריך פרסום:
20/12/2010
מספר נוהל:
24/10

הגדרת תפקידי הרופאים המשתתפים בניתוח, ותיעוד מהלך הניתוח

חובת קביעת רופא אחראי לריכוז טיפול ומעקב במלר"ד, ורישום פרטיו ברשומה

תאריך פרסום:
30/08/2009
מספר נוהל:
38/09

חובת הרופא האחראי במרפאות

תאריך פרסום:
29/06/2005
מספר נוהל:
27/05

החוזר עוסק בתפקידיו ובחובותיו של הרופא האחראי במרפאה.

החוזר מתייחס הן לשיתוף פעולה תוך מרפאתי והן לשיתוף פעולה בין המוסדות הרפואיים הקשורים לטיפול.
סעיף 3א(7) לחוזר מתייחס לשיתוף פעולה תוך מרפאתי שם נקבע , כי על הרופא האחראי במרפאה להבטיח טיפול משולב במטופל מצד כל אנשי הצוות במרפאה. 
סעיף 3ב(12) לחוזר מתייחס לשיתוף פעולה בין המוסדות הרפואיים הקשורים לטיפול. הסעיף קובע, כי על הרופא האחראי במרפאה לוודא שיתוף פעולה של המטפלים ושל המוסדות הרפואיים הקשורים בטיפול הרפואי, כדי להבטיח המשך נאות של הטיפול, כאשר מטופל עובר ממטפל אחד לאחר או ממוסד רפואי אחד לאחר.

העברת מידע בין מוסדות רפואיים לאיתור וזיהוי קטינים וחסרי ישע נפגעי אלימות במשפחה

תאריך פרסום:
23/09/2003
מספר נוהל:
20/3

נוהל בדיקת דגימות רקמה או תאים

תאריך פרסום:
14/04/1999
מספר נוהל:
20/99

מטרת החוזר להבטיח את ביצוע רצף הפעולות הנדרש מרגע לקיחת דגימת רקמה, כולל תאים לציטולוגיה, ועד להתחלת הטיפול (הנוהל אינו מתייחס לדגימות דם).
החוזר מתייחס לחובתם של הרופא לוקח הדגימה, של הרופא המטפל, של האחות ושל מנהל המכון לפתולוגיה.
החוזר קובע כי על הרופא לוקח הדגימה, בין היתר, לוודא את תוצאות בדיקת הדגימה, לעיין בתשובות המכון לפתולוגיה או לציטולוגיה, לחתום על קבלתה ולוודא שהתשובה תועבר לרופא המטפל. זו חובתו גם במקרה של לקיחת דגימות מאיברים שונים במהלך ניתוח. 
כאשר מדובר בדגימות הנלקחות במהלך דימות, ההנחיות חלות על המחלקה המפנה.
החוזר קובע כי על הרופא המטפל חלה האחריות לקבל את התשובה ולהמשיך את הטיפול.
עוד קובע החוזר את חובתו של מנהל המכון לפתולוגיה או לציטולוגיה לשלוח תשובה לרופא שולח הדגימה, לא יאוחר מעשרה ימים במקרה של בדיקות רגילות. במקרה של בדיקות דחופות- תוך פרק זמן קצר ככל שניתן. במקרה שהפתולוג החליט על שינוי תוכן תשובתו לאחר שנמסרה, עליו להודיע על כך לרופא השולח מיד ואישית. במקרה של אובדן דגימה פתולוגית או ציטולוגית, על מנהל המכון מוטלת האחריות להודיע בהקדם האפשרי על כך לרופא המטפל.
יצוין כי חובות אלו של מנהל המכון מתבצעות הלכה למעשה ע"י צוות הפועל בהנחייתו ובפיקוחו. 

זימון חולים לבירור אמבולטרי לאחר בדיקה בחדר מיון

תאריך פרסום:
26/11/1995
מספר נוהל:
88/95

החוזר הוצא בעקבות פניות מקופות החולים. החוזר מפנה לסעיף 24 לחוזר מס' 21/91 (6.11.91) נהלי עבודה- קופת חולים מול בתי חולים. החוזר קובע כי אין לזמן חולים לברור חוזר או המשך ברור בחדר מיון, ואין להפנות חולים ישירות מחדר מיון למרפאות החוץ של ביה"ח.

נקבע בחוזר כי במידה וקיים צורך רפואי להמשך בירור אמבולטורי, על הרופא המשחרר בחדר המיון להמליץ במכתב השחרור של חדר המיון על הצורך בבירור או במעקב,  ולציין את התחום הרפואי שבו נדרש הבירור. 
עוד נקבע, כי אין לציין את המוסד בו יעשה הבירור. האחרון ייקבע ע"י הרופא המטפל בחולה.

הודעה לרופא המטפל על ממצאים בבדיקות הדמיה הדורשים טיפול דחוף

תאריך פרסום:
6/02/1992
מספר נוהל:
9/92

 

החוזר קובע את חובתו של בודק בבדיקות הדמיה (כגון: רנטגן ואיזוטופים), המאבחן אצל נבדק בבדיקת הדמיה ממצא הדורש טיפול דחוף, לדאוג לכך שההודעה על הממצא תימסר מיידית לרופא המטפל שהפנה את החולה לבדיקה.

נהלי עבודה קופת חולים מול בתי החולים

תאריך פרסום:
6/11/1991
מספר נוהל:
21/91

הקובץ מבהיר את נהלי העבודה ואת ההתחשבנות בין המבטחים הרפואיים לבתיה"ח הכללים- ספקי השרות.

בחוזר ניתן למצוא הוראות דיווח וולונטריות של בתיה"ח  לקופת החולים המבטחת.
בסעיף 13 לפרק א', העוסק באשפוז, נקבע כי בתום האשפוז יועבר סיכום מחלה מפורט למבטח הרפואי. 
סעיף 16 לפרק ב', העוסק בפעילות אמבולטורית, מתייחס להחזרת המטופלים לקופת החולים בתום האשפוז. הסעיף קובע, כי על הרופאים בבתי החולים לעשות כל מאמץ להחזיר את המטופלים בהקדם האפשרי לרופא המפנה, להמשך הטיפול , בתום תקופת אשפוזם בביה"ח.
בסעיף 24 לפרק ג', העוסק במיון, נקבע כי על הרופאים להחזיר את המטופלים בהקדם לרופא המפנה להמשך טיפול, בתום הטיפול בחדר מיון. נקבע כי למטופל תימסר תעודה רפואית שתכלול אבחון, הטיפול שניתן והמלצות להמשך הטיפול. 
בסעיף 32 לפרק ה', שעניינו בקרה, נקבע כי ביה"ח יספק סיכומי מחלה מפורטים, שישלחו לרופא המטפל כחלק מבקרת האיכות.

חובת עיון של הרופאים במכתבי הפניה לחדר מיון

תאריך פרסום:
12/01/1990
מספר נוהל:
10/90

החוזר הוצא בעקבות תביעת נזיקין, בה נטען כנגד רופא כי לא התייחס למכתב הפנייה מרופא מד"א. נקבע כי רופא חייב לעיין בתוכן מכתב ההפניה שנמסר למטופל מגורם רפואי כלשהו, ולהתייחס אליו. זאת, כמובן, בנוסף לבדיקה רפואית מלאה כנדרש.