נהלים וחוזרים

דיווח ומעקב על מידע בטיחותי במהלך ניסויים רפואיים בבני אדם

תאריך פרסום:
1/01/2019
מספר נוהל:
164/01

נוהל זה מחליף את פרק 13 בנוהל 14 של מערך הרוקחות והאכיפה (הנוהל לניסויים רפואיים בבני-אדם, מהדורה 2 התשע"ו 2016).

סיורי בטיחות במרכזים הרפואיים הממשלתיים

תאריך פרסום:
2/07/2017
מספר נוהל:
3/2017

הנוהל מגדיר שיטה אחידה לביצוע סבבי בטיחות במרכזים הרפואיים הממשלתיים ע"י הנהלת הארגון וצוות היחידות לבטיחות הטיפול – איתור כשלים במחלקות באמצעות סיור בהן ושיחה עם הצוות, וכן ביצוע מעקב אחר תיקון הליקויים שהתגלו במהלך סיורים אלו.

החוזר מגדיר מושגי מפתח רלוונטיים, קובע יעדים לביצוע סבבי הבטיחות והשגתם מטרתם, כחלק מחיזוק והטמעה של תרבות בטיחות בארגון, וכמנוף לחינוך ולמידה.

במסגרת החוזר מתוארת שיטת הביצוע, הרכב המשתתפים בסיור, מהלכו (לרבות סוגיות שיש לבחון) ועוד.

המחלקה לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים בקופת חולים, מבנה ותפקידים

תאריך פרסום:
29/12/2013
מספר נוהל:
48/2013

מתודולוגיה ללמידה ארגונית מאירועים חריגים (תחקיר)

תאריך פרסום:
1/07/2013
מספר נוהל:

נוהל פעילות וועדות בדיקה המתמנות ע"י נציב תלונות הציבור

תאריך פרסום:
30/12/2012
מספר נוהל:

נוהל מטעם נציב קבילות הציבור במשרד הבריאות, ליצירת נוהל עבודה אחיד לוועדות בדיקה מטעמו, תוך שמירת זכויותיהם של כל המעורבים בתהליך.

היחידה לבטיחות הטיפול בבית חולים, מבנה ותפקידים

תאריך פרסום:
20/11/2012
מספר נוהל:
35/2012

מטרת החוזר להסדיר ולכוון דרכי פעולתן של היחידות לבטיחות הטיפול בבתי החולים, העוסקות בזיהוי אירועים חריגים, מיפוי תהליכים בעלי פוטנציאל לסיכון והסקת מסקנות מקומיות ומערכתיות המסייעות בגיבוש דרכי פעולה, לשם הפחתת שיעור האירועים החריגים במוסד הרפואי והבטחת בטיחות הטיפול.

החוזר מתייחס לתקני כח האדם הנדרשים ביחידה; תפקידי היחידה (קידום תרבות בטיחות, איתור ודיווח על אירועים חריגים; למידה ארגונית ועוד); ממשקי העבודה למול משרד הבריאות ולמול יחידות נוספות בבית החולים.

החוזר כולל שני נספחים:

הנספח הראשון קובע אחוזי משרה והיקף התקנים הנדרשים ביחידה, בהתאם למס' המיטות ואופי המוסד (כללי / פסיכיאטרי / גריאטרי).

הנספח השני הינו נוהל מוצע לניהול אירוע חריג בו נגרם נזק למטופל, ומתייחס בין היתר לסוגיית הדיווח על האירוע (מי מדווח, למי ובאיזו דרך), תיעוד ברשומת המטופל, תחקור האירוע ועוד.

חובת הודעה של מוסד רפואי על פטירות ואירועים מיוחדים

תאריך פרסום:
9/05/2012
מספר נוהל:
11/12

אירועי בל יקרו

תאריך פרסום:
22/02/2011
מספר נוהל:
9/11

החוזר עוסק בארבעה אירועי בל-יקרו שהוגדרו על-ידי משרד הבריאות: השארה בשוגג של גוף זר במהלך ניתוח אשר גרמה לנכות או הצריכה ניתוח נוסף להוצאתו, ניתוח האיבר הלא נכון, גרימת כוויה מדרגה שניה או שלישית במהלך ניתוח, טעות במתן דם או מוצריו, שהובילה לפטירת המטופל.

משרד הבריאות ממליץ כי במקרה של התרחשות אירוע מסוג זה, ינקוט בית החולים במספר צעדים והראשון שבהם: ידווח למטופל ו/או בני משפחתו הרלבנטיים וישתף אותם בפעולות שננקטו ויינקטו למניעת הישנות האירוע.

נוהל דיווח, טיפול וניהול של אירועים חריגים בתחום בריאות הציבור

תאריך פרסום:
13/01/2009
מספר נוהל:
01/2009

לציין כי נוהל טיפול באירוע חריג 7/2006 עודנו בתוקף.

נוהל הטיפול באירוע חריג בשירותי בריאות הציבור

תאריך פרסום:
26/11/2006
מספר נוהל:
7-2006