חקיקה

חוק זכויות החולה

סעיף 21 לחוק - ועדות בדיקה; סעיף 22 לחוק - ועדות בקרה ואיכות

סעיפים רלוונטים:
21, 22

פקודת בריאות העם

הסעיף מסמיך רופא ממשלתי שמונה ע"י שר הבריאות, לברר תלונה/ ידיעה המעלה חשד סביר לפגיעה בזכות כל שהיא של חולה, לבדוק את הרשומות הרפואיות המתייחסות לאותו החולה, ולקבל כל מידע ממנהל ביה"ח או רופא המרפאה, לרבות מידע מתוך רשומות של מטופלים אחרים (ללא חשיפת זהותם).

 
סעיפים רלוונטים:
סעיף 29(א)(3)

חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998

מידע אשר רשות ציבורית מנועה מלמסור או אינה חייבת למסור, הזכות להגיש עתירה נגד החלטת רשות ציבורית לא למסור מידע.

סעיפים רלוונטים:
סעיפים 1, 9, 17