דלג על קישורי ניווט
אודות היחידה
ניהול סיכונים ברפואה
סוגיות ברפואה ומשפט
חקיקה וחידושי פסיקה
מאמרים


כניסה למורשים


דלג על קישורי ניווט
ניהול סיכונים
אודות היחידה
ניהול סיכונים ברפואה
סוגיות ברפואה ומשפט
חקיקה וחידושי פסיקה
מאמרים
תנאי שימוש
 

תנאי שימוש

 

 

לפני השימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") אנא קרא תנאים אלה בעיון (להלן: "התנאים"), כל כניסה לאתר ו/או שימוש בו משמעותם קבלת התנאים, אישור ההסכמה לגביהם והצהרה כי הם נקראו וכי תוכנם הובן על ידך.
שימוש באתר אינו מורשה למי שאינו מסכים לתנאים.
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנקבה.

 

השימוש באתר

ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "ענבל") מתירה לך לצפות בתוכן שבאתר, לרבות במידע, בנתונים, בטקסט, בתוכנה, במוסיקה, בקול, בתמונות, בוידאו, בגרפיקה ובכל חומר אחר הנכלל באתר, ובכלל זה השירותים המוצעים באתר (ביחד "התוכן"), ולהוריד אותם לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ובתנאי שתפעל בהתאם לכל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני הכלולות בתוכן המקורי ובכל עותק שלו. אינך רשאי לשנות את התוכן בצורה כלשהי, להעתיקו, לשכפלו, להפיצו, למוכרו, להרשות שימוש בו, להציגו בפומבי, לפרסמו, ליצור נגזרות ממנו, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתוכן, או להשתמש בו בדרך אחרת למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בתוכן בכל אתר אינטרנט אחר או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. התוכן באתר מוגן בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד מן התנאים האלה תפוג אוטומטית ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר, ותחול עליך החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או שהודפס ממנו.

שם משתמש וסיסמא

הכניסה לחלקים מהאתר אפשרית רק למנויים אשר קיבלו מענבל שם משתמש וסיסמא.  באחריותך לשמור על סודיות סיסמתך . חל איסור מפורש על העברת הסיסמא לאחרים או על מתן אפשרות לאחרים להשתמש בחשבון המשתמש שלך או לגשת לחלקים באתר שהגישה אליהם מותנית בסיסמא. הינך אחראי בלעדית לכל שימוש שהוא בחשבון המשתמש שלך, לרבות לכל אובדן או נזק שיגרמו לענבל עקב שימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש או בסיסמא שלך.

העדר אחריות; שימוש בתוכן

התוכן מוצע "כמות שהוא" (as-is) ,ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא של ענבל. אין באמור בתנאים משום מצג של ענבל בדבר התאמה למטרה מסוימת, אמינות או דיוק של התוכן או העדר הפרה של זכויות קניין רוחני. ענבל אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות ו/או להעדר שגיאות בתוכן באתר ולא תשא באחריות כלשהי לתוכן ו/או לנכונותו. ענבל רשאית לערוך שינויים בתוכן או בחלקו, בכל עת וללא הודעה. התוכן באתר עשוי שלא להיות עדכני ביותר, וענבל אינה מתחייבת לעדכן את התוכן באתר בכלל או בתדירות כלשהי. התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות. האחריות לשימוש בתוכן שבאתר ולתוצאותיו מוטלת על המשתמש.

הגבלת אחריות

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. בשום מקרה לא תחול על ענבל, על כל מי מטעמה או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, אלה הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך העסקים) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בתוכן הכלול באתר ובכל אחד מאתרים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

לנוחות המשתמש באתר, כולל האתר חוזרים ונהלים של משרד הבריאות (להלן: "המשרד"). נהלים וחוזרים אלו מופיעים באתר בנוסחם המלא, כפי שפורסם ע"י הגורמים הרלוונטיים במשרד. ענבל אינה אחראית לתוכן החוזרים הנ"ל, ואין לראות בפרסומם באתר משום המלצה או הנחיה כלשהי מטעמה.

 ענבל עושה כמיטב יכולתה לעדכן את המידע הקיים באתר, אולם אינה מתחייבת לתדירות כלשהי של עדכון. לפיכך, והואיל והחוזרים והנהלים הנ"ל משתנים ומתעדכנים מעת לעת, מומלץ לפנות גם לאתר משרד הבריאות לצורך קבלת תמונה עדכנית בכל הנוגע לפרסומיו [http://www.health.gov.il]


העדר ייעוץ

התוכן באתר הינו כללי באופיו. אין להסתמך על מידע שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים רפואיים, משפטיים, אישיים או כספיים. המידע המצוי באתר ניתן כשירות אינפורמטיבי, בלתי מחייב, ואין לראות בו מתן הנחיה ו/או משום עיצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד. לפיכך, בכל שאלה לגבי מקרה קונקרטי יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים, אשר יספק יעוץ רלוונטי לנסיבותיו ולנתוניו היחודיים של המקרה..

זכויות קניין רוחני

ידוע לך, כי התוכן מוגן באמצעות זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות; על כן, תהא רשאי להשתמש בתוכן אך ורק על פי הרשאה מפורשת של ענבל. הינך מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לפרסם, לשנות, ליצור נגזרות מהם, או ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתוכן, אלא באישור מפורש של ענבל כמפורט בתנאים. הינך מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת את התוכן מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.
העיצוב ותצוגת האתר מוגנים בזכויות יוצרים וסימני מסחר של ענבל, וחל איסור להעתיקם בכללם או בחלקם. חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו, לרבות לוגיים, גרפיקה, צליל ותמונות מהאתר, ללא אישור ענבל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ללא אישור ענבל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. חל איסור על שימוש ב- Meta Tags או בכל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של ענבל או בסימני המסחר שלה, ללא אישור ענבל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. כל שימוש בלתי מורשה יגרור הפסקת זכותך להשתמש באתר.

למעט כפי שהותר במפורש בתנאים, ענבל אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של ענבל או של צדדים שלישיים שהתוכן שייך או קשור אליהם.

מידע אודות משתמשים

ענבל אינה מעוניינת לקבל ממך מידע סודי באמצעות האתר. כל חומר, מידע, או סוג תקשורת אחרת (להלן: "הודעות") שתשדר או תפרסם באתר ייחשבו בלתי סודיים ובלתי קנייניים. לענבל לא תהא כל אחריות בקשר להודעות. ענבל וכל מי מטעמה יהיו חופשיים להעתיק, לגלות, להפיץ, לשלב את ההודעות ולעשות כל שימוש אחר בהודעות ובנתונים, בתמונות, בצלילים, בטקסט ובאלמנטים אחרים המשולבים בהודעות לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, לרבות דיוור ישיר ופרסום. אם תבחר לקבל דיוור ישיר או Newsletters מענבל, תידרש להירשם באיזור המיועד לכך באתר. אם אינך מעוניין או לא תהיה מעוניין בעתיד להיכלל ברשימות ענבל לצורך דיוור ישיר, הנך חייב לשלוח הודעה על כך לענבל לפי הפרטים ב"צור קשר" בסוף התנאים. מידע שתמסור לענבל ואשר מאפשר זיהוי אישי, יטופל בהתאם להצהרת הפרטיות של ענבל (Privacy Statement) המפורסמת באתר. הנך מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, כזה שיש בו משום לשון הרע, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, או כל חומר אחר אשר עלול להוות עבירה על חוק כלשהו, וכן הנך מנוע מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהי.

חדרי צ'ט ופורומים אחרים למשתמשים

למרות זכותה של ענבל לנטר ו/או לבחון ו/או לפקח כל תחום באתר שבו המשתמשים משדרים או מפרסמים הודעות או מתקשרים בינם לבין עצמם, לרבות, אך לא רק, חדרי צ'ט, לוחות מודעות או פורומים אחרים של משתמשים, וכן את תוכנן של הודעות כאמור (להלן: "הודעות גולשים"), ענבל אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על הודעות גולשים וגם אם תערוך בדיקות של הודעות הגולשים, היא אינה מתחייבת לזהות ו/או להספיק להוריד חומר בלתי חוקי או פוגעני. ענבל לא תשא באחריות כלשהי בקשר עם תוכנן של הודעות גולשים כלשהן ו/או בקשר עם נזקים שיגרמו כתוצאה מפרסום הודעות כאמור, בין אם הן נראות לגולשים בלתי חוקיות, בלתי מוסריות, מקוממות, בלתי נאותות או פוגעות בתקנת הציבור או אחרת ובין אם אינן כאמור. ענבל שומרת לעצמה את הזכות להסיר הודעות גולשים הכוללות מידע הנראה לה מעליב, משמיץ, מגונה או בלתי ראוי מבחינה אחרת.

קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי

הקישורים באתר לאתרי אינטרנט של צד ג' הינם לנוחיותך בלבד. במקרה שתשתמש בקישורים אלה, תצא מהאתר. ענבל לא בדקה את כל אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. לפיכך אין ענבל מאשרת אתרים אלה או יוצרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, תוכנה, מוצרים או תכנים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

קישור לאתר

אינך רשאי ליצור קישורים לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור ענבל מראש ובכתב ובכפיפות לתנאי האישור ולהוראות כל דין.

סימני מסחר

שמות של חברות ומוצרים הנזכרים באתר הנם סימני מסחר ו/או סמלים מסחריים של בעליהם השונים.
אין בשימוש באתר כדי להקנות לך זכויות בסימני המסחר של ענבל או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר.

הגבלת גישה

ענבל שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

כללי

על תנאים אלה ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו. ענבל מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. ענבל אינה יוצרת מצג שלפיו התוכן באתר מתאים או זמין לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר אסור ממדינות שאינן מקנות תוקף לתנאים הכלולים במסמך זה, לרבות אך לא רק מדינות שבהן תוכן האתר הנו בלתי חוקי. אינך רשאי להשתמש בתוכן או בכל העתק או עיבוד שלו, לייצאו או לייצאו מחדש באופן שיהווה עבירה על כל חוק או תקנה רלוונטיים. היה ותחליט לגשת אל האתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותשא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים. ענבל שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לעדכן ו/או לשנות את התנאים בכל עת על-ידי עדכון הודעה זאת. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את התנאים המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאים אלה. ענבל רשאית להסב את התנאים, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות מהם. התנאים יחולו ויחייבו את הצדדים, את נציגיהם, את יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם. אין האמור בתנאים כדי לפגוע בזכותה של ענבל לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לענבל או נאסף על ידי ענבל בהקשר לשימוש באתר. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש לענבל בהקשר האתר, ומחליפים כל תקשורת או כל הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש לענבל או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.

צור קשר

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר אנא פנה אל היחידה לניהול סיכונים בענבל חברה לביטוח, riskm@inbal.co.il