דלג על קישורי ניווט
אודות היחידה
ניהול סיכונים ברפואה
סוגיות ברפואה ומשפט
חקיקה וחידושי פסיקה
מאמרים


כניסה למורשים


דלג על קישורי ניווט
המעקב אחר המטופל
כללי
נהלים וחוזרים
תמציות פסקי דין
שאלות ותשובות
תמציות מאמרים
 

כללי
להזכירך, המידע המצוי באתר ניתן כשירות אינפורמטיבי, בלתי מחייב. אין לראות באמור בפרק זה הנחיה ו/ או משום עצה רפואית או משפטית. לעניין זה ראה תנאי שימוש
המעקב אחר המטופל
 

מבוא |מעקב אחר מטופל |חוסר האיזון ביחסי מטפל מטופל |קשר בין מטפלים שונים על פי הפסיקה  |פרויקט "הרשומה הרפואית הלאומית"|

מבוא

מערכת היחסים בין מטפל למטופל טומנת בחובה חוסר שיוויון בסיסי, בעיקר בכל הנוגע להבין את פרטי מצבו,  את משמעותם ואת השלכותיהם.
כפועל יוצא מכך, מוטלת על המערכת הרפואית ועל המטפלים חובה לקיים מעקב ראוי והולם אחר מצבו של המטופל, ובכלל זה – להביא לידיעת מטופל ממצאים בעיתיים, להעביר  את המידע הנדרש לרופא המפנה וכיוצ"ב. הדבר נועד להבטיח, שהמטופל לא יפול שבי בין ריבוי מטפלים ובירוקרטיה מערכתית, אשר עלולים  לפגוע בטיפול שהוא מקבל.

מעקב אחר המטופל

לא אחת עולה בפסקי הדין השאלה על אופן המעקב אחר מטופל ועל התיאום בין הרופאים השונים המטפלים בו.
בהקשר זה מתעוררות שאלות כגון: מי הוא זה שצריך להעביר למטופל את ממצאי הבדיקה ? האם יש ליידע את הרופא המפנה בדבר תוצאות בדיקה אליה הופנה המטופל ? עד כמה יש 'לרדוף' אחרי מטופל כדי לוודא שקבל לידיו ממצאי בדיקה או על מנת לוודא שיגיע לביקור ? וכיוצא באלה שאלות, שהמשותף להן הוא שאלת המעקב אחר המטופל, שלעתים אינו מודע למצבו ולחשיבות המשך הבירור המתחייב ממנו.
היבט נוסף הנוגע לשאלת המעקב אחר מטופלים, מתעורר במקרים שבהם אדם מטופל על ידי מספר מטפלים, במידה שהם אינם מסדירים תיאום ביניהם. במקרים כאלה המטופל עלול בקלות רבה למצוא את עצמו ''נופל בין הכסאות".

בתי המשפט חוו דעתם פעמים רבות בענין הצורך להסדיר את המעקב אחר מצבו של מטופל ואת התיאום בין הרופאים או הגופים השונים המעורבים במתן הטיפול.

לראש הדף ▲

חוסר האיזון ביחסי מטפל - מטופל
 

בפסקי דין רבים שעסקו בסוגייה האמורה, בתי המשפט התייחסו לחוסר האיזון הנלווה ליחסי מטפל - מטופל, בהיותם מטבעם יחסים של אי שיוויון בכוחות. המטפל הוא שמחזיק בסמכות, ובידו אף הכוח, הידע, המיומנות והכלים לאבחון מצבו של המטופל ולטיפול בו. בה בעת, המטופל נעדר, לרוב, ידע, מיומנות וכלים הנדרשים להתמודד עם מצבו. במקרים רבים רווחתו, נוחותו, בריאותו ואף חייו של המטופל – תלויים במטפל.

תפיסה זו הולידה שורה ארוכה של פסקי דין, העוסקים בחובות המטפלים שנגזרות מיחסי אי השוויון הללו. הפסיקות נועדו להביא לכך שהמטופל, שבמקרים רבים אינו מודע למצבו או אינו מבין אותו, יזכה במעקב הולם.

לראש הדף ▲

קשר בין מטפלים שונים

א. העברת מידע מהגורם הבודק לרופא מטפל

בע"א 6023/97 טייג נ' דר' ארנסטו (ניתן ביום 16.5.99) נקבע, כי מכון הרנטגן שביצע לתובעת בדיקת אולטרהסאונד של השד, שממצאיה היו בעיתיים, היה צריך להעביר הממצאים לרופא המפנה, למרות שהממצאים נמסרו לחולה עצמה.
ע"א 478/95 מרים בוטל נ' קופת חולים כללית (לא פורסם) העלה את שאלת המעקב והעברת המידע המלא בין רופאים שונים לרופא המשפחה. בית המשפט מצא, כי יש צורך לרכז את מלוא המידע והנתונים הרפואיים בידיו של גורם אחד, שיוכל לראות את התמונה כולה.  
קביעה דומה עולה גם מת"א (י-ם) 776/94 רון ארטו נ' דר' יריב (ניתן ביום 17.5.98) שם נקבע, כי מן הראוי שהמוסד הרפואי, שלו האחריות הכוללת לטיפול, יקבע מנגנון שיבטיח את שיתוף הפעולה הנדרש בין המטפלים השונים, באופן שהמטופל יזכה לטיפול המיומן, כמו גם המעקב הרפואי הנדרש והראוי.

ב. איתור המטופל והעברת ממצאי בדיקה אליו

ע"א 5461/91 עזבון המנוח פלוני ז"ל נ' קופת חולים כללית עניינו עזיבת מטופל את חדר המיון, בנסיבות שבהן מצבו חייב טיפול מיידי שהיה מונע התדרדרות.  בית המשפט קבע, כי קיים חוסר שיווין בין גורמי הרפואה למטופל בהבנת מצבו. לאור זאת, חובה על בית החולים לנסח וליישם נהלי עבודה ברורים וחד משמעיים, שינחו את עובדי חדר המיון כיצד לנהוג במקרה של עזיבת מטופל. הנהלים הדרשים כוללים את יידוע  הרופא המפנה, ואולי אף פנייה ישירה לביתו של המטופל, כדי להעמידו על חומרת מצבו.

ג. מסירת מידע למטופל

ת"א (מחוזי ירושלים) 1276/97 עזבון המנוחה אני גולדנברג נ' קופת חולים ואח' (ניתן ביום 9.9.01) נושאו אי העברת ממצאי בדיקה פתולוגיים (גידול ממאיר של תאי שורש השערה) למטופלת על ידי הרופא המפנה. בית המשפט מצא, כי לא ננקטו אמצעים סבירים להעביר למטופלת את המידע, וכי בעידן המחשב, ניתן היה לעקוב בנקל אחר הגעתה למרפאה כדי לקבל את התוצאה.
בנסיבות העניין נקבע, כי לא די בשיחת טלפון אחת בלבד, המזמינה את המטופלת אל הרופא כדי לקבל את התוצאות, כדי להביא את המידע לידיעתו של המטופל, כאשר מדובר במידע החשוב כל כך לגורלו של אדם.
בהתייחס לחובתו של הרופא, אשר בדק את הנגע, קבע בית המשפט, כי אין לראות בו כמי שהיה צריך לוודא קבלת התשובה על ידי המנוחה. במיוחד אמורים הדברים במקרה כמו המקרה הנדון, שבו ההרופא המטפל שוחח טלפונית עם הרופא שביצע את בדיקת הנגע, כדי לקבל הבהרות לאבחנה.

לסיכום: בית המשפט יוצא מן ההנחה שיש חוסר  שיוויון בסיסי ביחסים שבין המטופל למטפל, בעיקר בכל הנוגע ליכולת להבין את המשמעות ואת ההשלכות של פרטי מצבו. חוסר  האיזון יוצר חובות זהירות של המטפל, שמטילות על המערכת הרפואית, ועל המטפלים כפועל יוצא מכך, נטל לקיים מעקב ראוי והולם אחר מצבו של המטופל, כדי לוודא שלא יפגע עקב ריבוי מטפלים, בירוקרטיה מערכתית וכיוצ"ב.

יש לציין כי הוגש ערעור לביהמ"ש העליון על פסק הדין, כאשר העניין הוחזר למחוזי לשם מינוי מומחה נוסף (אונקולוגיה). המחוזי נתן פס"ד משלים ביום 25.07.2005, ועמד על דעתו (שנתמכה בחוו"ד המומחית בתחום האונקולוגיה) כי לא קיים קשר סיבתי בין התרשלות המשיבים 1 ו-3 לנזק.

פסיקת בית המשפט העליון (ע"א 8587/01) ניתנה ביום 09.02.11 – הערעור נדחה: מתקבלת הכרעת המחוזי, לפיה התרשלו המשיבים 1 ו-3 בכך שלא נקטו את מלוא האמצעים המצופים מהם, על מנת להביא לידיעתה של המנוחה את תוצאות הבדיקה הפתולוגית של הנגע השני. עם זאת, נקבע שאין קשר סיבתי לנזק, לאור האגרסיביות וקצב גידולו המהיר של הנגע השלישי שהתגלה אצל המנוחה.

לראש הדף ▲

פרוייקט "הרשומה הרפואית הלאומית"

כחלק מהשאיפה לשפר את מערכת הבריאות, ובתוך כך  את יכולת המעקב אחר מטופלים, הכריז משרד הבריאות  בשנת 2004 על פרוייקט מחשובי בשם "הרשומה הרפואית הלאומית".
הפרוייקט נועד לקבץ את המידע הרפואי אודות מטופלים מאתרי טיפול שונים (מרפאות, בתי חולים, מעבדות, מכונים, צה"ל  - בלא קשר לבעלות על גופים אלה ולקופה אליה משתייך המטופל), כך שניתן יהיה להציג אותו במלואו, בפני כל מטפל.
מטרת הפרוייקט, בין היתר, היא לאפשר יצירת תמונה אינטגרטיבית זמינה בפני המטפלים, וכן לאפשר רציפות מידע בין מטפלים וארגונים. מימוש היוזמה עשוי לסייע למעקב אחר מטופלים, במידה שהם מצויים בטיפולם של מספר גורמים שונים, בין אם במסגרת אותו גוף ובין אם במסגרת גופי בריאות שונים.
עם זאת  מכיוון שמתעוררות בעיות אתיות הנוגעות לזכויות החולה ולפרטיותו, יש מחשבה לאפשר למטופל להגביל מראש את המידע אודותיו.

הפרוייקט טרם הושלם. 

לראש הדף ▲